Таран О. М.,Кудряшова С. В. [Формування системи ризикозахищеності галузі сільського господарства]{System formation of risk protection of the agricultural sector}

УДК  631.15: 330.131.7

DOI: 10.31359/2312-3427-2019-4-1-348

 

О.М. Таран, канд. екон. наук, доцент

orcid.org/ 0000-0001-6226-4907

С.В. Кудряшова, здобувач освіти ступеня доктора філософії

orcid.org/0000-0002-4484-1974

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

 

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ РИЗИКОЗАХИЩЕНОСТІ ГАЛУЗІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

 

   У статті запропоновано розглядати поняття ризикозахищеності галузі сільського господарства не тільки з позиції виявлення факторів ризику та пошуку способів нейтралізації або зменшення його негативного впливу на діяльність сільськогосподарських підприємств, але й звернути увагу на аспекти автономності (імпортозалежності) функціонування галузі в цілому; впливу екологічності способів ведення сільського господарства на стан земельних ресурсів, як основного засобу виробництва. Системний підхід визначає ризикозахищеність як властивість системи, що забезпечує її сталий розвиток в умовах виникнення різних видів ризиків внутрішнього і зовнішнього середовища .  

   Ключові слова: ризики, ризикозахищеність, системний підхід, імпортозалежність, сільське господарство, екологічна безпека

 

Бібліографічний список.

 1. Хохлов Н.В. Управление риском: учеб. пособие для вузов. Москва: ЮНИТИ-ДИАНА, 2001. 239 с.
 2. Плєханова Т.Є. Визначення факторів ризику зовнішнього середовища підприємства, що реалізує інноваційні проекти. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. № 24(1). С. 130 – 134.
 3. Тітова С.П. Особливості прояву ризику в діяльності аграрних підприємств. Економіка АПК. №14. С.33–36.
 4. Закон України «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» від  09 лютого 2012 № 4391-VI / ВР України. Офіц. вид. Урядовий кур’єр, 2012, 03, 21.03.2012, № 51.
 5. Дема Д.І., Віленчук О.М., Дем’янюк І.В. Страхові послуги: навч. посіб.[3-тє вид., стереотипне]. Київ: Алерта, 2017. 526 с.
 6. Stephanie Rosch Risk in Agriculture Economic Research Service. 2019. 20.08.2019 URL: https://www.ers.usda.gov/topics/farm-practices-management/risk-management/risk-in-agriculture/ (дата звернення 03.03.2020)
 7. Страхарчук А.Я., Страхарчук В.П. Інформаційні системи і технології в банках: навч. посіб. Київ: УБС НБУ: Знання, 2010. 515 с.
 8. Антикризисное управление: учебн. пособ. В 2-х т. Т.2: Экономические основы / отв. ред. Г.К. Таль. Москва: Изд-во «Инфра-М», 2004. 432 с. 
 9. Бездітко О.Є. Стратегія ризикозахищеності сільськогосподарських підприємств. Бізнес Інформ. №3. С.373 – 378.
 10. Чарыкова О.Г., Полуэктова Е.А. Управление рисками на сельскохозяйственных предприятиях. Никоновские чтения. 2009. №14. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie riskami na selskohozyaystvennyh predpriyatiyah  (дата звернення 05.03.2020) 
 11. Пугачевська К. Імпортозалежність внутрішнього ринку України Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. № 5. С. 27–39.
 12. Олефір В.К. Оцінка імпортозалежності ринку продовольчих товарів України. Економіка і прогнозування. 2016. №4. С. 91–105.
 13. Овдієнко О., Лакеєва М. Щодо імпорту посівного матеріалу до України [Інтернет портал] – Електронні дані – [apk-inform.com] URL: http://ukrseeds.org.ua/shchodo-importu-posivnogo-materialu-do-ukrayiny (дата звернення 02.03.2020)
 14. Cумарний обсяг імпорту та експорту у розрізі товарних позицій за кодами УКТЗЕД / Державна фіскальна служба України– Електронні дані – [http://sfs.gov.ua/] URL: http://sfs.gov.ua/ms/f11 (дата звернення 02.03.2020)
 15. Украина каждый год теряет огромные объемы урожая из-за нехватки комбайнов [Інтернет портал] – Електронні дані – [AgroPortal] URL: https://delo.ua/business/ukraina-kazhdyj-god-terjaet-ogromnye-obemy-urozhaja-354933/ (дата звернення 27.02.2020)
 16. Комплиментарные товары. Словарь экономических терминов. 2015. URL: https://economics_ru.academic.ru/2448 (дата звернення 29.02.2020)
 17. Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств: підручник. 2-ге вид., доп. і перероблене. Київ: КНЕУ, 2002. 624 с.
 18. Arohi Sharma How US agricultural subsidies degrade land and soil URL: https://foodtank.com/news/2019/07/ opinion-how-us-agricultural-subsidies- degrade-land-and-soil/  (дата звернення 25.02.2020)
 19. Региональная конференция ФАО для Европы URL: http://www.fao.org/about/ meetings/erc31/ru/ (дата звернення 25.02.2020)
 20. Нагірна В.П. Можливі загрози сільському господарству України з позицій екобезпеки. Економіка України. № 2. С. 71–83.

 

   О.Н. Таран, С.В. Кудряшова. Формирование системы рискозащищенности отрясли сельского хозяйства. В статье предложено рассматривать понятие рискозащищенности отрасли сельского хозяйства те только с позиции определения факторов риска и поиска способов нейтрализации или уменьшения его негативного влияния на деятельность аграрных предприятий, но и обращать внимание на аспекты импортозависимости функционирования отрасли в целом, а также на влияние способов ведения сельского хозяйства, с точки зрения их экологичности, на состояние земельных ресурсов, как основного средства производства. Системный поход определяет рискозащищенность как свойство системы, обеспечивающее ей стабильное развитие в условиях возникновения разных видов рисков внутренней и внешней среды. В связи с этим, предлагается охарактеризовать риски, связанные с недостаточной технической оснащенностью, обеспеченностью семенными материалами и удобрениями отечественного производства, как комплиментарные (сопутствующие) риски; риски, связанные с влиянием сельскохозяйственной деятельности на внешнюю среду: урожайность земли, экологию, здоровье населения, как риски обратного действия.

   Ключевые слова: риски, рискозащищенность, системный подход, импортозависимость, сельское хозяйство, экологическая безопасность.

О. Taran. S. Kudryashova. System formation of risk protection of the agricultural sector. The article proposes to consider the concept of risk protection of the agriculture sector not only from the point of view of identifying risk factors and finding ways to neutralize or reduce its negative impact on the activities of agricultural enterprises, but also to pay attention to the aspects of autonomy (import dependence) of the functioning of the industry as a whole, as well as the impact of ecology agriculture on the state of land resources as the main means of production. The purpose of this article is to describe the factors (risk characterization) that should be taken into account in the formation of a comprehensive system of risk protection for the agricultural sector, which will contribute to the autonomy, sustainability and environmental friendliness of agriculture. Risks of agriculture, in the vast majority of scientific and analytical publications, are seen as a threat to the influencing enterprise on the amount of profit generated relative to the cost incurred. That is, the identification, classification, establishment of a management system concerns only those risks that affect the normal (profitable) operation of agricultural enterprises as part of the industry. The authors propose to characterize such risks as those of direct action. The high level of import dependence of the industry in terms of availability of agricultural machinery, seeds, chemical fertilizers and crop protection means - significantly influences the formation of the cost of production, and therefore the competitiveness, both of individual enterprises and the state as a whole. Thus, the risks of import dependence of agricultural enterprises, in terms of supply of these components, can be attributed to the associated risks of activity. Conducting agricultural activity as anthropogenic activity, without developing a proper system of adjustment measures, poses the threat of land depletion and contamination, which is the main asset of agricultural enterprises, the quality of which depends on the productivity and quality of the result obtained. Such risks can be called retroactive risks.

When forming a system of risk protection of the agricultural sector, it is important to comprehensively cover the risks, analyze the nature of their impact not only on the profitability of enterprises as components of the industry, but also on the level of import dependence of the industry, which determines the sustainability of its operation and prospects for the development of related industries, environmental management agrarian activity, which contributes to the reproduction and conservation of land and improve the quality of products produced. Combining the aspects of research into the risks inherent in the agricultural sector, highlighted by scientists from different fields of knowledge, their systematization, will allow to develop a system of risk protection of the agricultural sector to ensure its sustainable functioning, development and competitiveness.

   Key words: risks, risk protection, systematic approach, import dependence, agriculture, environmental safety

 

 


:  Анотація (завант.: 6)
Переглянути онлайн:  Анотація
 
Оновлено: 9-04-2020, 12:16