Поважний О. С. [Державне регулювання процесів забезпечення національних інтересів у митній політиці України]{State regulation of the processes of ensuring national interests in the customs policy of Ukraine}

УДК 339.543

DOI: 10.31359/2312-3427-2019-4-1-340

 

О.С. Поважний, д-р екон. наук, професор

E-mail: povazhnyіos22@gmail.com

ORCID: orcid.org/0000-0002-9343-7556

Донецький державний університет управління

 

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ У МИТНІЙ

ПОЛІТИЦІ УКРАЇНИ

 

   У статті наведено засади державного регулювання процесів забезпечення національних інтересів у митній політиці України. Дослідження дозволило деталізувати сферу митних інтересів України в системі національних. Встановлено інструменти, методи та важелі державного регулювання процесів забезпечення національних інтересів у митній політиці України. На відміну від існуючих, пропоновано до методів державного регулювання включати внутрішню та міжнародну координацію, варіативний підхід, оптимізацію цілей митної політики у забезпеченні національних інтересів з точки зору витрат на їх захист і найменших негативних наслідків для економіки країни.

   Ключові слова: державне регулювання, національні інтереси, митна політика, митні інтереси, митна справа, інструменти, методи.

 

Бібліографічний список.

 1. Дзьобань О. Національні інтереси як основа національної безпеки: світоглядно-методологічні аспекти. Вісник Академії правових наук України. 2010. № 3. С. 124-136.
 2. Шпакович О., Святун О. Наближаємо європерспективу, дбаємо про національні інтереси. Віче. 2012. № 4. С. 28-30.
 3. Завгородня С. П. Національні інтереси в економічній сфері: сутність та побудова їх ієрархії. Аспекти публічного управління. 2015. № 1-2. С. 40-47.
 4. Новоскольцева Л. Україна в умовах глобалізації: національні інтереси та соціально-економічний розвиток. Науковий вісник Чернівецького університету. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. 2011. Вип. 583-584. С. 187-191.
 5. Мазурець Ю. О. Трансформація поняття "національні інтереси" в теоріях та концепціях за умов глобалізації. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2015. Вип. 124(1). С. 37-43.
 6. Мариніна С. В. Національні економічні інтереси як фактор розвитку регуляторної політики у сфері зовнішньої торгівлі. Формування ринкових відносин в Україні. 2017. № 2. С. 23-27.
 7. Шевчук І. В. Генеза поняття "національні інтереси" та їх значення для національної безпеки держави. Соціально-гуманітарний вісник. 2018. Вип. 18-19. С. 160-161.
 8. Єдинак В. Ю., Плєшкова Н. М., Ніжніченко С. П. Вплив митної політики на зовнішньоекономічну діяльність підприємств. Ефективна економіка. 2014. № 11. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2014_11_91
 9. Митний кодекс України: Кодекс від 13.03.2012 № 4495-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17
 10. Про основи національної безпеки України: Закон України від 19.06.2003 № 964-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/964-15
 11. Новікова К.І. Глобалізаційні виклики митній безпеці держави. Вісник Запорізького національного університету. 2012. № 4(16). С. 174—180.
 12. Ляшенко В.И. Финансово-регуляторные режимы стимулирования экономического развития: введение в экономическую режимологию:  монография.  Донецк, 2012. 370 с.
 13. Осадча Н.В., Ляшенко В.І. Митні режими як інститути стимулювання та обмеження зовнішньоекономічної діяльності. Формування ринкової економіки. Київ: КНЕУ, 2010. С. 341-354.

 

   А.С. Поважный. Государственное регулирование процессов обеспечения национальных интересов в таможенной политике Украины. В статье приведены основы государственного регулирования процессов обеспечения национальных интересов в таможенной политике Украины. Исследование позволило детализировать сферу таможенных интересов Украины в системе национальных. Установлены инструменты, методы и рычаги государственного регулирования процессов обеспечения национальных интересов в таможенной политике Украины. В отличии от существующих, предложено к методам государственного регулирования включать внутреннюю и международную координацию, вариативный подход, оптимизацию целей таможенной политики в обеспечении национальных интересов с точки зрения затрат на их защиту и негативных последствий для экономики страны.

   Ключевые слова: государственное регулирование, национальные интересы, таможенная политика, таможенные интересы, таможенное дело, инструменты, методы.

 

   О.S. Povazhnyі State regulation of the processes of ensuring national interests in the customs policy of Ukraine. The article presents the basics of state regulation of the processes of ensuring national interests in the customs policy of Ukraine. The study allowed to detail the sphere of customs interests of Ukraine in the national system. The following are distinguished: foreign economic, domestic economic, law enforcement, social, fiscal and environmental interests regulated by the state within the framework of customs policy. The instruments, methods and levers of state regulation of the processes of securing national interests in the customs policy of Ukraine are established. In contrast to the existing ones, it is proposed that the methods of state regulation include domestic and international coordination, a variational approach, optimization of customs policy goals in securing national interests in terms of their defense costs and the least negative consequences for the country's economy.

The proposed comprehensive approach to the state regulation of customs policy in the interests of national interests will allow more comprehensive consideration of the consequences of their protection for the public welfare, will help to avoid unnecessary regulatory barriers in foreign trade, while maintaining the customs security of the state.

Key words: state regulation, national interests, customs policy, customs interests, customs, tools, methods.

 

 
:  Анотація (завант.: 5)
Переглянути онлайн:  Анотація
 
Оновлено: 9-04-2020, 12:13