Копитко В. І.,Копитко О. В. [Роль державно-приватного партнерства у розвитку регіональних ринків молокa]{The role of public-private partnerships in the development of regional milk markets}

УДК  351. 330.101

DOI: 10.31359/2312-3427-2019-4-1-318

 

В.І. Копитко, д-р екон. наук, професор

Дніпровський національний університет залізничного

транспорту імені академіка В. Лазаряна

v-kopytko@ukr.net

О.В. Копитко, канд. екон. наук

Львівський національний університет ветеринаної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького

 

РОЛЬ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКІВ МОЛОКА

 

   Розглядається можливість використання державно - приватного партнерства(ДПП), що позитивно впливатиме на подальший розвиток галузі тваринництва в регіональних АПК, забезпечуватиме зменшення дефіциту бюджетних коштів, зростання інвестиційної привабливості та прискореного інноваційного розвитку і позитивно впливатиме на  ринок  молока на регіональному рівні. Впровадження ДПП сприятиме залученню коштів у молочну галузь, що дозволить збільшити виробництво і поставок на ринок високоякісного молока і молочних продуктів. Одним із напрямів використання потенціалу державно-приватних партнерств може стати вирішення проблеми організації виробництва молока та його збору для продажу молокопереробним підприємствам. На даному етапі необхідно розробити та вдосконалювати галузеві стандарти і нормативно-правові акти, що регулюють суспільні відносини в формі державно - приватного партнерства в тваринництві, описати його цілі, завдання та умови залучення інвестицій, враховуючи регіональні особливості та можливості новостворених об’єднаних територіальних громад(ОТГ). Доцільно створити регіональну ДПП - модель взаємодії органів державної влади та бізнесових структур в тваринництві. Для подальшого інноваційного розвитку необхідне вдосконалення механізму взаємодії регіональних органів влади з аграрними бізнес – структурами, розвитку перспективних форм проектного та венчурного фінансування , розширення фінансово - кредитної підтримки державно - приватного партнерства в тваринництві. Це дозволить закріпити позиції вітчизняних виробників на ринку молока і молочної продукції, що вельми актуально в умовах євроінтеграції України в ЄС, коли  економічних та митні бар'єри можуть бути послаблені або скасовані.

   Ключові слова: державно - приватне партнерство, регіональні ринки молока, державна політика в АПК, сільгоспвиробники, аграрний сектор,  територіальні громади, інвестиційні проекти.

 

Бібліографічний список.

 1. Косач І.А. Інтеграційні підприємницькі агропромислові формування на засадах державно-приватного партнерства: системний підхід//Чернігівський науковий часопис. Серія 1, Економіка і управління № 1 (7), 2016, с.15-18.
 2. В Мінагрополітики підписали Меморандум щодо стабілізації цін на ринку молока//Режим доступу: https://minagro.gov.ua/ua/news/v-minagropolitiki-pidpisali-memorandum-shchodo-stabilizatsii-tsin-na-rinku-moloka.
 3. Васильчак С.В. Особливості функціонування ринку молока та молочної продукції. Науковий вісник НЛТУ України. 2013. № 15.4. С. 357–362.
 4. Джеджула В.В., Єпіфанова І.Ю., Гладка Д.О. Ринок молочної галузі: стан та тенденції розвитку//Економіка і суспільство. Випуск №18 / 2018(Мукачівський державний університет), с.382-388.
 5. Україна увійшла до ТОП-10 експортерів молочної продукції// Режим доступу: https://www.epravda.com.ua/news/2019/01/19/644447//6. Режим доступу: http://ucab.ua/ua/doing_agribusiness/agrarni_rinki/moloko
 6. Мостенська Т.Л. Роль державно-приватного партнерства у створенні аграрних формувань//Вісник Запорізького національного університету № 2 (38), 2018(Економічні науки), с.37-43.
 7. Макаренко М.В. Державно-приватне партнерство як інструмент підвищення конкурентоспроможності регіонів. Економіка і держава. 2014. №8. С. 14-18.
 8. Шевченко Б.О. Відносини партнерства в контексті трансформаційних змін державного управління в умовах глобалізації. Технологічний аудит та резерви виробництва. 2015. № 1/7(21). С. 12-17.
 9.  Деркач O. Українські виробники молока не витримують конкуренції з європейськими, які отримують державні субсидії, ми ризикуємо втратити тваринництво. Режим доступу: https://censor.net.ua/news/3140171/ukrainskie_proizvoditeli_moloka_ne_vyderjivayut_konkurentsii_s_evropeyiskimi_kotorye_poluchayut_gosudarstvennye.
 10. Косач І.А., Холявко Н.І. Стратегія розвитку державно-приватного партнерства в апк в контексті продовольчої безпеки//Innovative solutions in modern science № 1 (1), 2016,с.1-13. Режим доступу: file:///D:/Documents/715-2951-1-PB.pdf. 11.
 11. Навроцька О.В. Державно-приватне партнерство у фінансуванні розвитку інфраструктури України / О. В. Навроцька // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. праць / [наук. ред. І. Г. Манцуров]. –К.: НДЕІ, 2009. – Вип. 6 (97). – С. 21–26.
 12. Режим доступу: https://agroreview.com/news/trymaty-hudobu---zbytkovo-molochnyky-zbuvayut-tvaryn
 13. Чернега І.І. Особливості становлення аграрних перетворень та ринкових зрушень / І.І. Чернега, М.С. Пономарьова, Ю.В.Загорська // Бізнеснавігатор: науково-виробничий журнал. – 2014. – № 3 (35). – С. 6–12. 218 с
 14. Пономарьова М. С. Інструменти маркетингу в умовах зростання конкурентних переваг агробізнесу / М. С. Пономарьова, Н. О. Єфремова, О. П. Нагорнюк // Вісник ХНАУ. Серія Економічні науки. № 1. 2018. - C. 247-256
 15. Пономарьова М.С. Стан розвитку підприємництва в молоко продуктовому секторі України / М.С. Пономарьова // Актуальні проблеми інноваційної економіки. – 2016. – № 1. – С. 29-32.
 16. Пономарёва М.С. Состояние и стратегические цели развития производства продукции животноводства в период глобализации / М.С. Пономарёва // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии имени проф. И.И. Иванова". № 8, 2015 С. 117-121. - 240 с.

 

   Копытко В.И.,Копытко О.В. Роль государственно-частного партнерства в развитии региональных рынков молока. Рассматривается возможность использования государственно - частного партнерства (ГЧП), что положительно повлияет на дальнейшее развитие отрасли животноводства в региональных АПК, обеспечивать уменьшение дефицита бюджетных средств, рост инвестиционной привлекательности и ускоренного инновационного развития и положительно влиять на рынок молока на региональном уровне. Внедрение ГЧП будет способствовать привлечению средств в молочную отрасль, что позволит увеличить производство и поставки на рынок высококачественного молока и молочных продуктов. Одним из направлений использования потенциала государственно-частных партнерств может стать решение проблемы организации производства молока и его сбора для продажи молокоперерабатывающим предприятиям. На данном этапе необходимо разработать и совершенствовать отраслевые стандарты и нормативно-правовые акты, регулирующие общественные отношения в форме государственно - частного партнерства в животноводстве, описать его цели, задачи и условия привлечения инвестиций, учитывая региональные особенности и возможности вновь объединенных территориальных общин (ОТГ). Целесообразно создать региональную ГЧП - модель взаимодействия органов государственной власти и бизнес-структур в животноводстве. Для дальнейшего инновационного развития необходимо совершенствование механизма взаимодействия региональных органов власти с аграрными бизнес - структурами, развития перспективных форм проектного и венчурного финансирования, расширения финансово - кредитной поддержки государственно - частного партнерства в животноводстве. Это позволит закрепить позиции отечественных производителей на рынке молока и молочной продукции, что весьма актуально в условиях евроинтеграции Украины в ЕС, когда экономических и таможенные барьеры могут быть ослаблены или отменены.

   Ключевые слова: государственно - частное партнерство, региональные рынки молока, государственная политика в АПК, сельские предприятия, аграрный сектор, территориальные общины, соответствующие проекты.

 

   Kopytko V.,Kopytko O. The role of public-private partnerships in the development of regional milk markets. The possibility of using public-private partnerships  is being considered, which will positively affect the further development of the livestock industry in regional agribusinesses, ensure a reduction in budget deficits, increase investment attractiveness and accelerate innovative development, and positively influence the milk market at the regional level. The introduction of PPP will contribute to raising funds in the dairy industry, which will increase the production and supply of high-quality milk and dairy products to the market. One of the ways to use the potential of public-private partnerships may be to solve the problem of organizing the production of milk and its collection for sale to milk processing enterprises. At this stage, it is necessary to develop and improve industry standards and legal acts regulating public relations in the form of public-private partnerships in animal husbandry, describe its goals, objectives and conditions for attracting investment, taking into account regional features and capabilities of the newly united territorial communities. It is advisable to create a regional public-private partnerships   a model of interaction between government bodies and business structures in animal husbandry. For further innovative development, it is necessary to improve the mechanism of interaction between regional authorities and agricultural business structures, develop promising forms of project and venture financing, and expand financial and credit support for public-private partnerships in animal husbandry. This will strengthen the position of domestic producers in the market of milk and dairy products, which is very important in the context of Ukraine’s European integration into the EU, when economic and customs barriers can be weakened or lifted.

   Key words: public - private partnership, regional milk markets, state agribusiness policy, rural enterprises, agrarian sector, territorial communities, relevant projects.

 

 


:  Анотація (завант.: 5)
Переглянути онлайн:  Анотація
 
Оновлено: 9-04-2020, 12:09