Коренюк П. І.,Усикова О. М. [Формування ринкових підходів до інтелектуальної власності  у контексті інноваційної діяльності]{Shaping market approaches to intellectual property in the context of innovation}

УДК 338.43:636.2:637

DOI: 10.31359/2312-3427-2019-4-1-3

 

П.І. Коренюк, д-р екон. наук, професор

korenyukp@gmail.com

ORCID ID: 0000-0001-8321-3199

Дніпровський державний технічний університет

О.М. Усикова, д-р екон. наук, доцент

ORCID ID: 0000-0001-6734-5757

Миколаївський національний аграрний університет

 

Формування ринкових підходів до інтелектуальної власності  у контексті інноваційної діяльності

 

   У даній статті проведено аналіз формування ринкових підходів до інтелектуальної власності у контексті інноваційної діяльності. Проведено метолологічний аналіз думок вчених щодо ролі ринковізації використання інтелектуальної власності в інтенсифікації та результативності інноваційної діяльності. Визначено вплив та роль держави у розробці ринкових підходів та використання світового досвіду у формуванні та розвитку ринкових підходів до інтелектуальної власності під призмою інноваційної діяльності.

Ключові слова: інтелектуальна, власність, діяльність, інноваційна, ринок, державне регулювання, технології, ресурси, підхід.

 

Бібліографічний список.

 1. Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність [Текст]: підручник / В.Д. Базилевич. — 2-е вид. — К.: Знання, 2008. — 431 с.
 2. Бутнік­Сіверський, О. Трансформація інтелектуальної власності в інноваційний продукт [Текст] / О. Бутнік­Сіверський // Інтелектуальний капітал. — 2003. — № 5. — С. 3–12.
 3. Гордієнко С.Г. Інноваційна діяльність: проблеми, сутність, змістовні складові та напрями удосконалення / С.Г. Гордієнко // Часопис Академії адвокатури України. – 2014. – Т. 7. – № 2. – С. 15–32.
 4. Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право, прийнятий Дипломатичною конференцією 20.12.1996 р. [Електронний ресурс].- Режим доступу: www.rada.gov.ua
 5. Конвенція про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності від 14 липня 1967 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.wipo.int.
 6. Коюда П.М. Ефективність економічної діяльності підприємств: теорія та практика: [монографія] / П.М. Коюда, І.А. Шейко. – Х.: Компанія СМІТ, 2013. – 332 с.
 7. Коваленко О.В. Проблемні аспекти становлення інноваційної системи України в контексті теорії технологічного розвитку / О.В. Коваленко // Ефективна економіка. – 2015. – № 3. – С. 31.
 8. Краус Н.М. Інноваційний процес як основа формування механізму інноваційної інфраструктури: інституціональний аспект / Н.М. Краус // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». – 2013. – № 4. – С. 15–20.
 9. Леощенко, Д. І. Співіснування двох концепцій права інтелектуальної власності в Україні: філософський аспект проблеми [Текст] / Д. І. Лещенко // Гуманітарний вісник ЗДІА. — 2012. — № 49. — С. 278–284.
 10. Макаренко, П. Д. Інфраструктура інтелектуальної власності в Україні: комунікаційний аспект [Текст] / П. Д. Макаренко, Г. В. Шемаєва // Вісник ХДАК. — 2014. — Вип. 43. — С. 97–104.
 11. Маркетинг. Менеджмент. Інновації: [монографія] / За ред. д. е. н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми: Папірус, 2010. – 621 с.
 12. Мустафаева, Э.И. Проблема защиты интеллектуальной собственности ИТ сферы в Украине [Текст] / Э.И. Мустафаева, Р.Т.Фазылова // Культура народов Причерноморья. – 2011. – № 217. – С. 64–66.
 13. Паладій, М. Інфраструктура системи державного управління сферою інтелектуальної власності: підхід до удосконалення [Електронний ресурс] / М. Паладій // Науковий вісник. — 2011. — Вип. 7. — Режим доступу: \www/URL: http://www. lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnik7/fail/paladij.pdf
 14. Пічкурова З. В. Систематизація теоретичних положень та наукових поглядів на економічний зміст інтелектуальної власності [Текст]: зб. наук. пр. / З. В. Пічкурова // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». — 2013. — Вип. 24. — С. 215–219.
 15. Указ Президента України «Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні» від 27 квітня 2001 року № 285 / 2001 [Текст] // Ліга: еліт Закон: ІАЦ «Ліга». – 2001.
 16. Українець, А. Інтелектуальний капітал — передумова економічної незалежності України [Електронний ресурс] / А. Українець, П. Шиян, С. Олійнічук. /URL: http://www.ukrspirt.com/items/view/395
 17. Пономарьова М.С. До питання використання мотиваційного менеджменту / М.С. Пономарьова // Стратегічні напрямки державної економічної та соціальної політики у 2013 р.: матеріали XIX Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 15-16 березня 2013 року) / Київ: АЦ «Нова економіка», 2013, С. 42-44. - 100 с.
 18. Рябуха М.С. Конкуренція як категорія ринкових відносин та конкурентоспроможність як предмет наукових досліджень/ М.С. Рябуха, А.Є. Цицоріна // Вісник ХНАУ. - 2007. -№ 6 / Харк. нац. аграр. ун-т. -Харків, 2007.-С 96-100.
 19. Файчук О.М. Інноваційний процес як рушійна сила економічного зростання / О.М. Файчук, О.В. Файчук // Бізнес Інформ. – 2013. – № 10. – C. 66–70.
 20. Пономарьова М.С., Кривошея Є.В. Сутність змін у природі та у відкритих соціально- економічних системах їх взаємозв’язок / Науково-практична конференція Національної академії Національної гвардії України 29 листопада 2017 року м. Харків. С. 147-149.
 21. Судомир C.М. Формування результативної системи управління ризиками соціально-економічних систем // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія „Економічні науки”- 2018 - № 1. - С. 149.

 

   П.И. Коренюк, Е.Н. Усикова. Фомирование рыночных подходов к интелектуальной собственности в контексте инновационной деятельности. В этой статье проведен анализ формирования рыночных подходов к интелектуальной собственности в контексте инновационной деятельности. Проведен метолологический анализ мыслей ученых относительно роли рыночного использования интелектуальной собственности в интенсификации и результативности инновационной деятельности. Определено влияние и роль государства в разработке рыночных подходов и использования мирового опыта в формировании и  развитии  рыночных подходов к интелектуальной собственности под призмой инновационной деятельности.

Ключевые слова: интелектуальная, собственность, деятельность, инновационная, рынок, государственное  регулирование, технологии, ресурсы, подход.

 

   P.I. Korenyuk, E.N. Usikova. Shaping market approaches to intellectual property in the context of innovation. Sustainable socio-economic development in Ukraine is impossible without the use of innovative processes and innovative technologies. In conceptual terms, intellectual property is a significant component of intellectual capacity. The introduction of market-based tools for intellectual property will contribute to the realization of creative potential, which can be expressed, for example, in the form of new technological solutions and new energy-resource and material-saving technologies.This article analyzes the formation of market approaches to intellectual property in the context of innovation. A metrological analysis of the thoughts of scientists on the role of the market use of intellectual property in the intensification and effectiveness of innovative activities is carried out. The influence and role of the state in the development of market approaches and the use of world experience in the formation and development of market approaches to intellectual property under the prism of innovation is determined. One of the priority tasks of the state in the current environment is to take the course of economic reforms towards the introduction of transparent market relations between the state and economic entities. The problem of improving the efficiency of the use of intellectual property requires market approaches and marketization of thinking.

Market-based approaches to intellectual property in developed countries have long become the norm. Therefore, further economic reforms in Ukraine cannot bypass the intellectual property market. Innovative factors for countries that have embarked on the path of democratic development may be the lever that will enable them to reduce the technological distance to the leading countries.

Keywords: intellectual, property, activity, innovative, market, government regulation, technology, resources, approach.

 

 


:  Анотація (завант.: 22)
Переглянути онлайн:  Анотація
 
Оновлено: 9-04-2020, 10:25