Дзюбенко О. М. {Інвестиційно-інноваційне забезпечення целюлозно-паперових виробництв в контексті нарощення експортного потенціалу лісового сектора України: еколого-економічний вимір]

УДК 349.6:351.774 (477)

DOI: 10.31359/2312-3427-2019-4-1-280

 

О.М. Дзюбенко, канд. екон. наук

https://orcid.org/0000-0001-9837-696X

Черкаське обласне управління лісового та мисливського господарства

 

ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВИХ ВИРОБНИЦТВ В КОНТЕКСТІ НАРОЩЕННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЛІСОВОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ: ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ ВИМІР

 

   У статті розкриваються ресурсно-виробничі та організаційно-економічні передумови інноваційного розвитку целюлозно-паперової промисловості як важливої передумови нарощення експортного потенціалу лісового сектора України. Проаналізовано основні тенденції експорту та імпорту маси з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів в українській економіці у 2008-2018 роках. Встановлено, що нарощення обсягів українського експорту маси з деревини напряму пов’язане з модернізацією та розширеним відтворенням вітчизняної целюлозно-паперової промисловості. Обґрунтовано, що досягнення позитивних проривних змін у целюлозно-паперовій промисловості України залежить від створення диверсифікованих деревопереробних виробництв, де за рахунок високої концентрації інвестиційно-інноваційного потенціалу буде можливість фінансувати капіталомісткі проекти по налагодженню виробництва целюлози, паперу та картону.

   Ключові слова: целюлозно-паперова промисловість, диверсифікація, інвестиційно-інноваційне забезпечення, низькосортна деревина, імпорт, лісовий сектор.

 

Бібліографічний список.

 1. Денисенко М.П., Булах Т.М., Матвіїва Л.Ю. Інноваційна стратегія розвитку підприємств паперово-целюлозної промисловості. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2017. № 10. С. 39–44.
 2. Дунська А.Р., Дерипащук А.Б. Особливості інноваційного розвитку підприємств целюлозно-паперової промисловості на світовому ринку. Міжнародна економічна політика. Спецвипуск 2012. Частина 1. С. 487–493.
 3. Дунська А.Р., Панасюк Т.П. Тенденції інноваційних процесів у целюлозно-паперовій галузі України. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. Випуск 11. С. 346–349.
 4. Зінченко Д.В., Дунська А.Р. Проблеми та перспективи розвитку целюлозно-паперової промисловості України в умовах світового ринку. Актуальні проблеми економіки та управління : збірник наукових праць молодих вчених. Електронні текстові дані (1 файл: 232 Кбайт). 2014. Вип. 8. Бібліогр.: 7 назв. Назва з екрана.
 5. Кіндрат О. В. Формування стратегічних пріоритетів державного регулювання та управління стійкістю фінансово-економічного стану господарської системи. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. 2015. Т.17. № 4. С. 238–243.
 6. Комащук Т.І., Степанцова Ю.М. Стан і перспективи розвитку целюлозно-паперової галузі в Хмельницькій області. Наука й економіка. 2013. Вип. 2. С. 165–168.
 7. Копецька Ю.О. Підвищення енергоефективності підприємств целюлозно-паперової промисловості. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. №1 (100). С. 53–60.
 8. Любезна І., Галушка Н. Організація та методика внутрішньогосподарського контролю матеріальних запасів на підприємствах целюлозно-паперової промисловості. Галицький економічний вісник. 2012. №3(36). С. 145–155.
 9. Попадинець Н.М. Ринок целюлозно-паперової промисловості: тенденції, проблеми та напрямки розвитку. Науковий вісник НЛТУ України. 2011. Вип. 21.8. зб. наук.-техн. пр. С. 278–284.
 10. Скоробогатова Н.Є., Гурін Д.В. Конкурентоспроможність українських підприємств целюлозно-паперової промисловості в умовах індустрії 4.0. Ефективна економіка. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2018/204.pdf.
 11. Тарасенко А.В., Федоренко О.П. Проблеми та перспективи розвитку підприємств целюлозно-паперової промисловості України. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. 2013. №4(70). С. 193–197.

 

   А.Н. Дзюбенко. Инвестиционно-инновационное обеспечение целлюлозно-бумажных производств в контексте наращивания экспортного потенциала лесного сектора Украины: эколого-экономическое измерение. В статье раскрываются ресурсно-производственные и организационно-экономические предпосылки инновационного развития целлюлозно-бумажной промышленности как важной предпосылки наращивания экспортного потенциала лесного сектора Украины. Проанализированы основные тенденции экспорта и импорта массы из древесины или других волокнистых целлюлозных материалов в украинской экономике в 2008-2018 годах. Установлено, что наращивание объемов украинского экспорта массы из древесины напрямую связано с модернизацией и расширенным воспроизводством отечественной целлюлозно-бумажной промышленности. Обосновано, что достижения положительных прорывных изменений в целлюлозно-бумажной промышленности Украины зависит от создания диверсифицированных деревоперерабатывающих производств, где за счет высокой концентрации инвестиционно-инновационного потенциала будет возможность финансировать капиталоемкие проекты по налаживанию производства целлюлозы, бумаги и картона.

   Ключевые слова: целлюлозно-бумажная промышленность, диверсификация, инвестиционно-инновационное обеспечение, низкосортная древесина, импорт, лесной сектор.

 

   Dziubenko О.М. Investment and innovation support for pulp and paper production in the context of increasing the export potential of the forest sector of Ukraine: ecological and economic dimension. The article reveals the resource-production and organizational-economic prerequisites for innovative development of the pulp and paper industry as an important prerequisite for increasing the export potential of the forest sector of Ukraine. It is established that the absence of a balanced state policy and the imperfection of the institutional framework for the development of pulp and paper industries do not make it possible to make these industries a structural link in the forest sector of Ukraine. The main trends of export and import of wood pulp or other fibrous cellulose materials in the Ukrainian economy in 2008-2018 are analysed. It is determined that the existing technological level of pulp and paper industries is not able to restore at least the traditional pre-crisis capacities because high-energy production per unit of output reduces its competitiveness both in the domestic and foreign markets. It is established that the increase in the volume of Ukrainian exports of wood pulp is directly related to the modernization and expanded reproduction of the domestic pulp and paper industry. Studies have shown that the modernization and reconstruction of existing pulp and paper industry enterprises requires significant investment, which can be financed if the level of concentration and cooperation of wood processing industries increases, as well as by attracting strategic foreign investors or loans from international financial and credit institutions. It is proved that the achievement of positive breakthrough changes in the pulp and paper industry of Ukraine depends on the creation of diversified wood processing industries, where due to the high concentration of investment and innovation potential, it will be possible to finance capital-intensive projects to establish the production of pulp, paper and cardboard. It is proved that the creation of diversified wood processing industries is associated with the interest of transnational capital entities to finance projects for the restoration of pulp and paper production. It is established that one of the components of the state policy of modernization and reconstruction of the pulp and paper industry and the introduction of modern technologies for the production of paper and cardboard should be the development of tools to stimulate the expansion of the resource base using agricultural waste and individual crops.

   Key words: pulp and paper industry, diversification, investment and innovation support, low-grade wood, import, forest sector.

 

 


:  Анотація (завант.: 5)
Переглянути онлайн:  Анотація
 
Оновлено: 9-04-2020, 12:02