Аксьонова О. В. [Сучасний стан та тенденції розвитку агробізнесу]{The current state and trends of agribusiness development}

УДК 323.326:63:637.134(477)

DOI: 10.31359/2312-3427-2019-4-1-259

 

О.В. Аксьонова, здобувач

e-mail: oksana_aksyonova@ukr.net

Причорноморський науково-дослідний інститут економіки

та інновацій

 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АГРОБІЗНЕСУ

 

   У статті проведений аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку агробізнесу. Проведене виокремлення глобальних та національних викликів у відповідності до сформованих аграрних трендів. Визначено місце холдингової структури організації сільськогосподарської діяльності із участю у торгах на світових фондових біржах. Визначена вага агробізнес індексу в оцінці поточного стану та прогнозу розвитку.

   Ключові слова: розвиток, агробізнес, конкуренція, інтеграційна система, економічна безпека.

 

Бібліографічний список.

 1. Пономарьова М.С. Основні соціально-економічні та екологічні проблеми розвитку села і сільських територій / М.С. Пономарьова, Н.В. Вовк // Міжнародна науково-практичній конференції економічні, соціальні та екологічні проблеми розвитку агропродовольчої сфери. -Х.: 19 лютого 2016 р. С. 227-229. - 348 с.
 2. Андрусенко Г.О., Мартьянов В.П. та ін. Організація агробізнесу і підприємництва: Навч. посібник / За ред. В.П. Мартьянова; Харк. держ. аграр.ун-т ім. В.В. Докучаєва. — Харків, — 280 с.
 3. Юрчишин В.В. До стратегії соціального та економічного розвитку сільського господарства // Агроінком. — 2003. — №11—12. — С. 17—23.
 4. Dolzhykova I., Irtyshcheva I., Ponomarova M. Conceptual fundamentals of development of the food security system // Baltic Journal of Economic Studies, Volume 5 Number 2. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”, 2019, 262 p. Р 57-64. DOI: https://doi.org/10.30525/2256-0742/
 5. Ponomarova M.S. Тhe substantiation of strategic development of the agricultural enterprises under modern economic [Обґрунтування стратегічного розвитку сільськогосподарських підприємств в сучасних умовах господарювання]. Вісник ХНАУ. Cерія “Економічні науки». 2017. № C. 268 – 275.
 6. Рябуха М.С. Конкуренція як категорія ринкових відносин та конкурентоспроможність як предмет наукових досліджень / М.С. Рябуха, А.Є. Цицоріна // Вісник ХНАУ. Серія: економіка АПК і природокористування. – Харків: ХНАУ 6(2007): 96-100
 7. Пономарьова М.С. Шовкун Л.В., Савельєва О.М. Економічні та правові важелі підприємництва як складника ефективного розвитку агробізнесу. Вісник ХНАУ. Cерія «Економічні науки». 2015. № C. 227–236.
 8. Іртищева І.О. Побутова інноваційних моделей регіональної агропродо­вольчої сфери та інтеграційній основі / І.О. Іртищева // Економіка АПК. – 2009. – №9. – С.39-43.
 9. Іртищева І. О. Державне регулювання розвитку інтеграційних систем в агропродовольчій сфері України / І. О. Іртищева, Т. В. Стройко // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 4. – С. 80–87.
 10. Ігнатюк А. І. Вертикально інтегровані структури на галузевих ринках України / А. І. Ігнатюк // Вісник Київського університету. Серія: Економіка. – 2009. – Вип. 109. – C. 19–23.
 11. Назаренко В. И. Аграрная политика Европейского Союза / Институт Европы РАН. – М.: ООО “Маркет ДС Корпорейшн”, 2004. – 362 с.
 12. Горюнова Є. О. Євроінтеграція: навч.посіб./ Є.О. Горюнова. – К.: Академвидав, 2013. – 224с. . C. 128
 13. Український клуб аграрного бізнесу. Електронний ресурс. Режим доступу: http://ucab.ua/files/lfm_book/LFM_book_demo.pdf
 14. Державна служба статистики України, Український клуб аграрного бізнесу. Електронний ресурс. Режим доступу: http://ucab.ua/ua /doing_agribusiness/umovi_vedennya_agrobiznesu/vidi_silskogospodarskikh_pidpriemstv_v_ukraini
 15. Агробізнес індекс. Український клуб аграрного бізнесу. Електронний ресурс. Режим доступу: http://ucab.ua/ua/ukab_proponue/abi
 16. Гудзинський О.Д., Судомир С.М. Соціальна відповідальність бізнесової діяльності в аграрному секторі економіки // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія „Економічні науки”- 2018 - № 3. - С. 211.
 17. Судомир C.М. Формування результативної системи управління ризиками соціально-економічних систем // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія „Економічні науки”- 2018 - № 1. - С. 149.
 18. Пономарьова М.С. Умови регулювання вертикально інтегрованих підприємницьких структур агробізнесу: макро-, мезо-, мікро-рівні / М.С. Пономарьова, О.В. Аксьонова // Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки» : зб. наук. пр. / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків : ХНАУ, 2019. – №3. – С. 391-401.

 

   Аксенова О.В. Современное состояние и тенденции развития агробизнеса. В статье проведен анализ современного состояния и тенденций развития агробизнеса. Проведенное выделение глобальных и национальных вызовов в соответствии с сложившимися аграрными трендами. Определено место холдинговой структуры организации сельскохозяйственной деятельности с участием в торгах на мировых фондовых биржах. Определенная вес агробизнес индекса в оценке текущего состояния и прогноза развития.

   Ключевые слова: развитие, агробизнес, конкуренция, интеграционная система, экономическая безопасность.

   Aksenova O.V. The current state and trends of agribusiness development. The issue of agribusiness development is complex and needs to be addressed in many aspects, the main ones being overcoming unemployment and rising wages in agricultural production; demographic stabilization and activation of investment processes, reconstruction and development of social infrastructure. During the rapid transformation of the national economic and economic systems, special attention is paid to preserving the country's competitive potential for its economic security and developing agribusiness.

The article analyzes the current state and trends of agribusiness development. Isolation of global and national challenges in accordance with the established agrarian trends. The place of holding structure of the organization of agricultural activity with participation in auctions on world stock exchanges is determined. The weight of the agribusiness index in assessing the current state and forecast of development is determined. The potential of Ukraine in the field of agribusiness is very large at the expense of the largest area of agricultural land among European countries. According to experts, "The area of agricultural land is the largest in Europe - 41.5 million hectares (70% of the country's territory), of which 32.5 million hectares are used for growing crops. In Ukraine, agribusiness operates in the form of agricultural producers and their partners on mutually beneficial terms of cooperation in the process of movement of agricultural raw materials and foodstuffs. The agribusiness system is based on the relationships between agribusiness entities. The development of agribusiness involves the formation of integrated business structures for the purpose of their rational territorial location and efficient resource use in the context of ensuring food security of Ukraine. The formation of agribusiness in European countries was under the influence of world integration processes and taking into account the opportunities available, and in some cases - their absence, internal provision of agricultural products and means of production.

   Keywords: development, agribusiness, competition, integration system, economic security.

 

 
:  Анотація (завант.: 5)
Переглянути онлайн:  Анотація
 

 
Оновлено: 9-04-2020, 11:57