Широкопояс О. Ю.,Савіцький В. В. [Консалтингові послуги в сфері фінансово-економічної безпеки як об’єкт бухгалтерського обліку]

УДК 338.1: 657.63

DOI: 10.31359/2312-3427-2019-4-1-244

 

О.Ю. Широкопояс, здобувач

В.В. Савіцький, аспірант

Держаний університет «Житомирська політехніка»

 

КОНСАЛТИНГОВІ ПОСЛУГИ В СФЕРІ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЯК ОБ’ЄКТ

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

 

   В статті визначено, що консалтинговий бізнес визначається як продаж специфічного товару – консультаційної послуги, яка має інформаційну природу. У багатьох країнах світу рішення проблем забезпечення економічної безпеки підприємства пов'язують в значній мірі з якістю менеджменту, заснованого на активізації отримання, використання та передачі знань. Досліджено, що консалтингова діяльність в процесі забезпечення економічної безпеки підприємства повинна бути заснована на наступних принципах: безперервний моніторинг і моделювання процесів, що протікають, прогнозування сценаріїв розвитку ситуацій; візуалізація управлінських ситуацій і причинно-наслідкових зв'язків аналізованих подій; організація колективного вироблення рішень з використанням інформаційних ресурсів, інтелектуальних інформаційних технологій і засобів відображення інформації; забезпечення оперативного синтезу альтернативних рішень». В статті проаналізовано, що у сучасній ринковій економіці консультаційні послуги давно є найважливішим елементом підтримуючої її функціонування інфраструктури. Було запропоновано модель консалтингової послуги із забезпечення фінансово-економічної безпеки як об’єкту бухгалтерського обліку, яка стане основою її калькулювання та відображення на рахунках бухгалтерського обліку та звітності.

   Ключові слова: консалтингові послуги, ринкова економіка, етапи консалтингу, об’єкти бухгалтерського обліку.

 

Бібліографічний список.

 1. Barney J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management, 17, 99-129.
 2. Алимирзоев Р.А. Современный инструментарий консалтинговой деятельности в процессе обеспечения экономической безопасности предприятия: Препринт. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2010.
 3. Верба В.А. Гармонізація процесного та проектного підходу до управління розвитком компанії / В.А. Верба // Управління проектами та розвиток виробництва : зб. наук. праць. – 2009. – № 3(31). – С. 14-22.
 4. Верба В.А., Решетняк Т.І. Організація консалтингової діяльності: навч. посібник. К.: КНЕУ, 2000. 228 с.
 5. Гнилицька Л.В. Обліково-аналітичне забезпечення функціонування системи економічної безпеки підприємства: автореф. Дис. На здобуття наук. ступення д-ра екон. наук спец. 08.00.09, 21.01.02. Київ, 2013. 36 с.
 6. Дзюбенко О.М. Економічний аналіз фінансового потенціалу лісогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09. Житомир, 2018. 21 с.
 7. Кальна-Дубінюк Т.П. Інноваційний консалтинг: становлення та сучасні тенденції. ІнтерАГРО 2010: зб. статей. К.: НУБіП, 2010. С. 20-24.
 8. Киселева Н.С. Консалтинговые услуги в механизме обеспечения экономической безопасности бизнеса: Препринт. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2011.
 9. Кузнєцов Е.А. Управлінський консалтинг в системі інноваційного розвитку економіки і менеджменту // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : збірник наукових праць. – Одеса, 2016. – Т. 15, вип. 1(32). – С. 9-22.
 10. Мулик Я.І. Обліково-аналітичне забезпечення фінансової безпеки підприємств. Автореф. Дис. На здобуття наук. Ступення канд. екон. наук спец. 08.00.09, Житомир, 2015, 21 с.
 11. Ніфатова О. М. Консалтингові послуги в механізмі забезпечення економічної безпеки бізнесу. URL: https://er.knutd.edu.ua/ bitstream/123456789/7236/1/20170330_Cluster_P060-066.pdf.
 12. Норд Г.Л. Економічний аналіз у системі управління фінансовою безпекою підприємств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. екон. наук спец. 08.00.09. Житомир, 2019. 36 с.
 13. Посадский А.П. Основы консалтинга: пособие для преподавателей экономических и бизнес-дисциплин. М.: ГУ ВШЭ, 2009. 384 с.
 14. Решетняк Т.І. Консалтингова діяльність в Україні: структурний аналіз конкуренції та перспективи розвитку. Економіка і прогнозування. 2000. С. 98-108.

 

   А.Ю. Широкопояс, В.В. Савицкий. В статье определено, что консалтинговый бизнес определяется как продажа специфического товара - консультационной услуги, которая имеет информационную природу. Во многих странах мира решения проблем обеспечения экономической безопасности предприятия связывают в значительной степени с качеством менеджмента, основанного на активизации получения, использования и передачи знаний. Доказано, что консалтинговая деятельность в процессе обеспечения экономической безопасности предприятия должна быть основана на следующих принципах: непрерывный мониторинг и моделирование процессов, протекающих прогнозирования сценариев развития ситуаций; визуализация управленческих ситуаций и причинно-следственных связей анализируемых событий; организация коллективной выработки решений с использованием информационных ресурсов, интеллектуальных информационных технологий и средств отображения информации; обеспечение оперативного синтеза альтернативных решений ». В статье проанализированы, что в современной рыночной экономике консультационные услуги давно является важнейшим элементом поддерживающей ее функционирования инфраструктуры. Была предложена модель консалтинговой услуги по обеспечению финансово-экономической безопасности как объекта бухгалтерского учета, которая станет основой ее калькулирования и отражения на счетах бухгалтерского учета и отчетности.

   Ключевые слова: консалтинговые услуги, рыночная экономика, этапы консалтинга, объекты бухгалтерского учета.

 

   O.Yu. Shyrokopoyas, V.V. Savitsky The article defines that the consulting business is defined as the sale of a specific product - a consulting service that has an informational nature. In many countries of the world, solutions to the problems of ensuring economic security are largely associated with quality management based on enhancing the acquisition, use and transfer of knowledge. It has been researched that consulting activity in the process of ensuring the economic security of the enterprise should be based on the following principles: continuous monitoring and modelling of the processes, forecasting scenarios of the situation development; visualization of management situations and cause and effect relationships of the analyzed events; organization of collective decision making using information resources, intellectual information technologies and information display means; providing rapid synthesis of alternative solutions. The article analyzes that in the modern market economy consulting services have long been the most important element in supporting its functioning infrastructure. A model of financial and economic security consulting service was proposed as an object of accounting, which would be the basis for its calculation and presentation in accounting and reporting accounts.

   Key words: consulting services, market economy, consulting, accounting area.

 

 


:  Анотація (завант.: 4)
Переглянути онлайн:  Анотація
 
Оновлено: 9-04-2020, 11:55