Малиш І. А. [Особливості інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств аграрного сектору][Features of investment and innovation activities of agricultural enterprises}

УДК:631.164.23:631.17.001.76

DOI: 10.31359/2312-3427-2019-4-1-234

 

І.А. Малиш, здобувач третього рівня освіти

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

 

ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

 

   Дана стаття присвячена розгляду теоретичних та практичних особливостей інвестиційно-інноваційної діяльності аграрних підприємств України. У ній представлені особливості діяльності даного направлення та її місце у житті підприємств аграрного сектору. Проведений аналіз сучасного стану процесу впровадження інновацій на підприємства та їх фінансування, а також проблем з якими зіштовхуються підприємці на даному етапі своєї діяльності. Сформовано ряд пропозицій направлених на вдосконалення процесу інноваційного розвитку підприємств аграрного сектору. Запропоновано ряд пропозицій по покращенню інноваційної політики аграрних підприємств, з метою підвищення загальної ефективності їх функціонування.

   Ключові слова: інвестиції, інновації, інвестиційно-інноваційна діяльність, інноваційна політика.

 

Бібліографічний список.

  1. Про інноваційну діяльність: Закон України від 04.07.2002 р. № 40-IV. Відомості Верховної Ради України, 2002, N 36, ст.266. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15.
  2. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.1991 р. № 1561-12. Відомості Верховної Ради України, 1991, № 47, ст.646. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12.
  3. Краснокутська Н. В. Інноваційний менеджмент: Навч. посібник. К.: КНЕУ, 2003. 504 с.
  4. Мизрова О.А. Розвиток і сучасний стан теорії інновації. Вісник Саратовська державного технічного університету, 2006. №3 (15). С. 152-162.
  5. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV. Відомості Верховної Ради України, 2003, № 18, № 19-20, № 21-22, ст.144. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
  6. Гриньова В.М., Коюда В.О., Лепейко Т.І., Коюда О.П. Інвестування. К.: Знання, 2008. 456 с.
  7. Витун С.Е., Чигрина А.И. Финансы предприятия отрасли : пособие. Гродно: ГрГУ им. Я. Купалы, 2009. 213 с.
  8. Россоха В.В. Формування і розвиток виробничого потенціалу аграрних підприємств: монографія. К.: ННЦ ІАЕ, 2009. 444 с.
  9. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.

 

   И.А. Малыш. Особенности инвестиционно-инновационной деятельности предприятий аграрного сектора. Данная статья посвящена рассмотрению теоретических и практических особенностей инвестиционно-инновационной деятельности аграрных предприятий Украины. В ней представлены особенности деятельности данного направления и ее место в жизни предприятий аграрного сектора. Проведенный анализ современного состояния процесса внедрения инноваций на предприятия и их финансирования, а также, проблемы с которыми сталкиваются предприниматели на данном этапе своей деятельности. Сформирован ряд предложений, направленных на совершенствование процесса инновационного развития предприятий аграрного сектора. Предложен ряд предложений по улучшению инновационной политики аграрных предприятий, с целью повышения общей эффективности их функционирования.

   Ключевые слова: инвестиции, инновации, инвестиционно-инновационная деятельность, инновационная политика.

 

   Malish. Features of investment and innovation activities of agricultural enterprises. This article is devoted to studying of theoretical and practical features of investment and innovative activity of agricultural enterprises of Ukraine. It also presents the peculiarities of this area activity and its place in the life of enterprise of agricultural sector. We have made the analysis of current state of the process of introduction innovations on the enterprises and their financing, as well as problems entrepreneurs can face at this stage of their activity. A number of proposals aimed at improving the process of innovative development of enterprises in agricultural sector have been formed. We have suggested a number of proposals on improving the innovative policy of agricultural enterprises with the aim of increasing their general functioning efficiency.

   Key words: investments, innovations, investment and innovative activity, innovative policy.

 

 
:  Анотація (завант.: 4)
Переглянути онлайн:  Анотація
 
Оновлено: 9-04-2020, 11:53