Копань Т. М. [Особливості маркетингу в телекомунікації]{Features of marketing in telecommunications}

УДК 316.77

DOI: 10.31359/2312-3427-2019-4-1-224

 

Т.М. Копань, аспірант

e-mail: bodyanchucka@gmail.com

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова

 

ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГУ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

 

   Стрибок у розвитку телекомунікаційних послуг обумовлює різкі зміни у методах та інструментах маркетингу в цій сфері. У статті наведені результати роботи по класифікації стадій маркетингових досліджень та стадій процесу позиціонування в маркетингу, чинників розвитку телекомунікацій і визначення ролі їх впливу на маркетингові дослідження. Вказано на те, що ефективність та результативність використання кожного з обґрунтовано вибраного пакету методів та інструментів, час їх застосування, місце та цільові групи потенційних споживачів буде визначатися як їх сукупністю в цілому, так і кожним з інструментів окремо. При виконанні плану маркетингових досліджень треба зважати на  можливість використання для цієї роботи обладнання, апаратного забезпечення та мереж власне самих телекомунікацій. Вказано на доцільність сегментування маркетингових досліджень у відповідності до наведених в статті факторів.

  Ключові слова: сфера телекомунікацій, телекомунікаційні послуги, види маркетингу телекомунікації; позиціонування в маркетингу, класифікаційні ознаки.

 

Бібліографічний список.

 1. Офіційний сайт Міжнародного союзу телекомунікації. Веб-сайт. URL: itu.int.
 2. Пригоров С.Г. Особливості проведення маркетингових досліджень на ринку телекомунікацій / С.Г. Пригоров, М.І. Ларка // Стратегії інноваційного розвитку економіки України : проблеми, перспективи, ефективність : мат. 6-ї Міжнар. наук.-практ. Internet-конф. студ. та молодих вчених, 20 грудня 2015 р. / ред. П.Г. Перерва, Є.М. Строков, О.М. Гуцан. – Харків : НТУ "ХПІ", 2015. – С. 40-41.
 3. Павленко А.Ф. Маркетинг / А.Ф. Павленко, А.В. Войчак. - 2-е. вид. доп. і випр. - К. : КНЕУ, 2001. - 106 с.
 4. Офіційний сайт ПАТ «Укртелеком». Веб-сайт. URL : ukrtelecom.ua.
 5. Баглай І.Є. Вибір та реалізація корпоративної стратегії промислового підприємства з іноземним капіталом / І.Є. Баглай // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2017. – т. 27, ч.1. – С. 123-126.
 6. Макарова Т.Н. Инновационная маркетинговая стратегия / Т.Н. Макарова, Н.Н. Долина. URL: http://www.orelgiet.ru/51_22_10_12_1.pdf.
 7. Партизанский маркетинг: нестандартные идеи, приносящие прибыль. URL: http://www.fiolet-korova.ru/partizanskij-marketing.
 8. Telecommunications marketing trends 2018. URL: https://www.mintel.com/telecommunications-marketing-trends.
 9. Marketing Techniques in Telecommunication. URL: https://smallbusiness.chron.com/marketing-techniques-telecommunication-21635.html.
 10. Рябуха І.С. Маркетингова стратегія в системі удосконалення маркетингової діяльності / І.С. Рябуха // Теоретико- методологічні засади ефективного розвитку аграр. вир-ва: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 24– 25 квіт. 2014 р.: у 2 ч. Ч. 1 / ХНАУ. – Х., 2014. – С. 81–83.
 11. Рябуха М.С. Конкуренція як категорія ринкових відносин та конкурентоспроможність як предмет наукових досліджень / М.С. Рябуха, А.Є. Цицоріна // Вісник ХНАУ. Серія: економіка АПК і природокористування. – Харків: ХНАУ 6(2007): 96-100.
 12. Пономарьова М. С. Інструменти маркетингу в умовах зростання конкурентних переваг агробізнесу / М. С. Пономарьова, Н. О. Єфремова, О. П. Нагорнюк // Вісник ХНАУ. Серія Економічні науки. № 1. 2018. - C. 247-256

 

   Копань Т.М. Особенности маркетинга в телекоммуникации. Скачок в развитии телекоммуникационных услуг обусловливает резкие изменения в методах и инструментах маркетинга в этой сфере. В статье приведены результаты работы по классификации стадий маркетинговых исследований и стадий процесса позиционирования в маркетинге факторов развития телекоммуникаций и определения роли их влияния на маркетинговые исследования. Указано на то, что эффективность и результативность использования каждого из обоснованно выбранного пакета методов и инструментов, их применении, место и целевые группы потенциальных потребителей будет определяться как их совокупности в целом, так и каждым из инструментов отдельно. При выполнении плана маркетинговых исследований нужно учитывать возможность использования для этой работы оборудования, аппаратного обеспечения и сетей, собственно, самих телекоммуникаций. Указано на целесообразность сегментирование маркетинговых исследований в соответствии с приведенными в статье факторами.

   Ключевые слова: сфера телекоммуникаций, телекоммуникационные услуги, виды маркетинга телекоммуникации, позиционирование в маркетинге, классификационные признаки.

 

   Kopan Т.М. Features of marketing in telecommunications. The leap in the development of the newest telecommunication services industry, the emergence of new types of business in this field necessitates the need for radical changes in the methodology of using standard marketing methods and tools in this field. The peculiarities of the work of marketing specialists in the field of telecommunications services are also that the set of services is not constant - it is characterized by transience, the emergence of new services and, even, clusters of these services, and modification and displacement from the market of services previously adopted by the consumer. To organize the effective use of the aforementioned methods and tools, work needs to be done to classify the stages of marketing research, development factors, etc. This work should be the basis for a new marketing methodology for these newest technologies. It is also a feature of marketing in this area. The article presents the results of work on classification of stages of marketing researches and stages of process of positioning in marketing, factors of development of services in the field of telecommunication services and determination of a role of influence of these factors on marketing researches. When working on the development of the classification characteristics of the stages of marketing research, given the presence of strong competition created today by the market and the presence in the market of a large number of companies - service providers in various applied areas of telecommunications, the stages of marketing research are provided in such a way that they are adapted for practical use , and given that there are many operator companies, the classification is quite universal.

The research revealed differences with respect to the services of marketing services in certain categories of Ukrainian companies, which causes differences in the work of marketers with customers. Businesses in the telecommunication services business need information that may lead to a loss of profit and weaken their position in the market. It is precisely in order to obtain such information for the effective work of the contracting companies that the marketing plans of marketing research should be directed to the specialists-marketers. It is pointed out that when designing the plan of work of marketers it is necessary to take into consideration that the efficiency and effectiveness of the use of each of the reasonably selected set of methods and tools, the time of their application, place and target groups of potential consumers will be determined both by their totality as a whole and individually with each of the tools. It is emphasized that the marketing research plan should take into account the possibility of using the equipment, hardware and networks of the contracting companies themselves. It is also a feature of this study that identifies the work of marketers in the field of telecommunications services. The article also points to the expediency of segmenting marketing research according to the factors cited in this scientific work.

 

   Keywords: telecommunications, telecommunications services, types of telecommunications marketing, positioning in the branding, classification features.

 

 


:  Анотація (завант.: 4)
Переглянути онлайн:  Анотація
 
Оновлено: 9-04-2020, 11:51