Резнік Н. П., Костиляну В. А. [Антикризове управління підприємством, як засіб захисту підприємства від банкрутства]{Anti-crisis management of the enterprise as a means of bankruptcy protection of the enterprise}

УДК 336.279:339.747:658

DOI: 10.31359/2312-3427-2019-4-1-213

 

Н.П. Резнік, д-р екон. наук, професор,

завідувач кафедри менеджменту ім. проф. Й. С. Завадського

nadya-reznik@ukr.net

В.А. Костиляну, аспірант

kostylanuvitalij@gmail.com

Національний університет біоресурсів і природокористування України
(м. Київ, Україна)

 

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ, ЯК ЗАСІБ ЗАХИСТУ ПІДПРИЄМСТВА ВІД БАНКРУТСТВА

 

   Функціонування більшості підприємств середнього, малого і навіть великого бізнесу в сучасних реаліях, залишається на досить низькому рівні професійності. Сучасні керівники підприємств живуть сьогоднішнім днем, отримуючи прибуток без інвестицій в майбутнє підприємства, не проводячи аналітичну роботу, не розробляючи нових стратегій роботи і не покращуючи пропозицію, що безсумнівно є частиною антикризового управління. Антикризове управління в сучасній економіці є важливим і актуальним питанням. Ми вважаємо, що тільки кваліфікований менеджмент може уникнути всіх негативних наслідків кризи.

  Головним завданням підприємств залишається дотримання вимог ведення антикризової політики підприємства, а саме розрахунок фінансових коефіцієнтів, що відображають фінансову стійкість підприємства. Коефіцієнти дозволяють розглянути підприємство з декількох боків:

 • Ефективність використання оборотних активів;
 • Власних та залучених коштів;
 • Використання виробничого потенціалу;
 • Ефективний менеджмент на підприємстві;
 • Обсяги виробництва та реалізації продукції;
 • Знос основних засобів;
 • Використання інвестиційного капіталу.

   Наступним кроком є виявлення проблемних ділянок на підприємстві та розробка заходів, щодо їх ліквідації.

Заключною частинною проведення антикризової політики підприємства є впровадження заходів в працюючу систему підприємства. Це дозволяє ліквідувати і запобігти банкрутство підприємства. Але все це не є виправданим, якщо діяти в умовах реального часу. Тому, варто розробляти такі заходи в нормальному стані підприємства. Це дозволити ліквідувати проблеми, ще на стадії зародження. Але нажаль сучасні підприємці нехтують цим заходом, а тому і потрапляють в складну фінансову та управлінську ситуацію.

   Ще одним заходом, щодо ліквідації кризових ситуацій є емісія цінних паперів, що дозоляє залучити додаткові кошти, які використовуються підприємством, як засіб ліквідації можливого банкрутства. Цей процес є засобом кредитування у сучасних реаліях, що є більш ефективним, а ніж кредити, що взяті через банківську систему.

В сучасній ринковій економіці розвиток підприємств є рушійною слою, тому ми вважаємо, що тема антикризового управління є актуальною, адже такі заходи розвивають підприємства, що в свою чергу розвиває економічні галузі та загалом економіку країни.

   Ключові слова: антикризове управління, криза, банкрутство, фінансові інструменти, управління підприємством, аналіз фінансового стану.

 

References

 1. A.I. Kochetkova, (2016) Osnovy upravlinnia v umovakh khaosu. Antykryzove upravlinnia. [Fundamentals of Control in a Chaotic Environment. Crisis management]. Moscow. Russia.
 2. A.T. Zub (2006) Antykryzove upravlinnia. [Anti-Crisis Management]. Aspekt pres. Moscow. Russia.
 3. H.I. Shepelenko (2015) Antykryzove upravlinnia vyrobnytstvom i personal. [Anti-crisis production management and personnel]. Feniks. Moscow. Russia.
 4. E.A. Sarkisova (2014) Ryzyky v torhivli. Upravlinnia ryzykamy. [Risks in trade. Risk management]. Dashkov i K. Moscow. Russia.
 5. Piter Norman (2013) Keruiuchy ryzykamy. Klirynh za uchastiu tsentral'nykh kontrahentiv na hlobal'nykh finansovykh rynkakh. [Managing Risks. Central counterparty clearing in global financial markets].
 6. V.A. Samorodskij (2019) Antykryzove upravlinnia. [Crisis management]. Kolos,. Moscow. Russia.
 7. H.I. Prysviatyv (2009) Antykryzove upravlinnia. Zavdannia i rishennia. [Crisis Management. Tasks and solutions] Al'fa-pres. Moscow. Russia.
 8. O.N. Bykova (2009) Antykryzove upravlinnia sotsial'no-ekonomichnymy ob'iektamy depresyvnykh rehioniv. [Anti-crisis management of socio-economic objects of depressed regions]. RHIIS, NDI shkil'nykh tekhnolohij. Moscow. Russia.
 9. O.N. Bykova (2016) V poshukakh novoi modeli naukovoi ta osvitn'oi diial'nosti. [In search of a new model of scientific and educational activity]. Rusajns. Moscow. Russia.

 

Бібліографічний список.

 1. А. І. Кочеткова Основи управління в умовах хаосу. Антикризове управління. Підручник і практикум. У 2 частинах. Частина 1: моногр. Москва: Юрайт, 2016. 384 c.
 2. А. Т. Зуб Антикризове управління . Москва: Аспект прес, 2006. 320 c.
 3. Г. І. Шепеленко Антикризове управління виробництвом і персонал. Навчальний посібник. Москва: Фенікс, 2015. 240 c.
 4. Е.А. Саркісова Ризики в торгівлі. Управління ризиками. Практичний посібник Москва: Дашков і К °, 2014. 668 c.
 5. Пітер Норман Керуючи ризиками. Кліринг за участю центральних контрагентів на глобальних фінансових ринках. 2013. 704 c.
 6. В.А. Самородскій Антикризове управління. Москва: Колос, 2019. 208 c.
 7. Г.І. Присвятив Антикризове управління. Завдання і рішення. Москва: Альфа-прес, 2009. 288 c.
 8. О.Н. Бикова Антикризове управління соціально-економічними об'єктами депресивних регіонів. Москва: РГІІС, НДІ шкільних технологій, 2009. 176 c.
 9. О.Н. Бикова В пошуках нової моделі наукової та освітньої діяльності. Москва: Русайнс, 2016. 216 c.

 

   Резник Н.П., Костиляну В.А. Антикризисное управление предприятиями, как средство защиты предприятия от банкротства.  Функционирование большинства предприятий среднего, малого и даже крупного бизнеса в современных реалиях, остается на достаточно низком уровне профессионализма. Современные руководители предприятий живут сегодняшним днем, получая прибыль без инвестиций в будущее предприятия, не проводя аналитическую работу, не разрабатывая новых стратегий работы и не улучшая предложение, что несомненно является частью антикризисного управления. Антикризисное управление в современной экономике является важным и актуальным вопросом. Мы считаем, что только квалифицированный менеджмент может избежать всех негативных последствий кризиса.

Главной задачей предприятий остается соблюдение требований ведения антикризисной политики предприятия, а именно расчет финансовых коэффициентов, отражающих финансовую устойчивость предприятия. Коэффициенты позволяют рассмотреть предприятие с нескольких сторон:

 • - Эффективность использования оборотных активов;
 • - собственных и привлеченных средств;
 • - Использование производственного потенциала;
 • - Эффективный менеджмент на предприятии;
 • - Объемы производства и реализации продукции;
 • - Износ основных средств;
 • - Использование инвестиционного капитала.

   Следующим шагом является выявление проблемных участков на предприятии и разработка мероприятий по их ликвидации.

Заключительной частных проведения антикризисной политики предприятия является внедрение мероприятий в работающую систему предприятия. Это позволяет ликвидировать и предотвратить банкротство предприятия. Но все это не оправдано, если действовать в условиях реального времени. Поэтому, следует разрабатывать такие меры в нормальном состоянии предприятия. Это позволит ликвидировать проблемы, еще на стадии зарождения. Но, к сожалению современные предприниматели пренебрегают этим мероприятием, а потому и попадают в сложную финансовую и управленческую ситуацию.

Еще одной мерой, по ликвидации кризисных ситуаций является эмиссия ценных бумаг, дозоляе привлечь дополнительные средства, которые используются предприятием, как средство ликвидации возможного банкротства. Этот процесс является средством кредитования в современных реалиях является более эффективным, нежели кредиты, взятые через банковскую систему.

В современной рыночной экономике развитие предприятий является движущей слоя, поэтому мы считаем, что тема антикризисного управления является актуальной, ведь такие мероприятия развивают предприятия, что в свою очередь развивает экономические отрасли и в целом экономику страны.

   Ключевые слова: антикризисное управление, кризис, банкротство, финансовые инструменты, управление предприятием, анализ финансового состояния.

 

   Reznik N.P., Kostilyan V.A. Anti-crisis management of the enterprise as a means of bankruptcy protection of the enterprise.

Most medium-sized, small and even large businesses in today's realities remain at a relatively low level of professionalism. Today's business leaders are living today, earning a profit without investing in the future of the enterprise, not conducting analytical work, developing new work strategies, and not improving the supply, which is undoubtedly part of the crisis management. Crisis management in today's economy is an important and topical issue. We believe that only qualified management can avoid all the negative effects of the crisis.

The main task of enterprises is to comply with the requirements of the enterprise anti-crisis policy, namely the calculation of financial ratios that reflect the financial stability of the company. The ratios allow you to consider the company from several sides:

 • - Effective use of current assets;
 • - own and borrowed funds;
 • - Utilization of production potential;
 • - Effective management at the enterprise;
 • - Production and sales volumes;
 • - Depreciation of fixed assets;
 • - Use of investment capital.

   The next step is to identify problem areas in the enterprise and develop measures to address them.

The final part of the enterprise anti-crisis policy is the introduction of measures in the working system of the enterprise. This allows you to eliminate and prevent bankruptcy of the enterprise. But all this is not justified if you act in real time. Therefore, it is worth developing such measures in the normal state of the enterprise. This will eliminate the problems still in the infancy stage. But unfortunately, modern entrepreneurs neglect this measure, and therefore get into a difficult financial and managerial situation.

Another issue of crisis management is the issue of securities, which allows to attract additional funds used by the enterprise as a means of eliminating possible bankruptcy. This process is a means of lending in today's realities that is more effective than loans taken through the banking system.

In today's market economy, the development of enterprises is the driving force, so we believe that the topic of crisis management is relevant, because such measures develop enterprises, which in turn develops the economic sectors and in general the country's economy.

   Keywords: crisis management, crisis, bankruptcy, financial instruments, enterprise management, analysis of financial condition.

 

 


:  Анотація (завант.: 4)
Переглянути онлайн:  Анотація
 
Оновлено: 9-04-2020, 11:47