Михайлов М. С.,Сєнкевич О. Ф.,Кім В. О.,Прокопенко Н. О.,Кльоц Ю. Ю. [Наукові підходи щодо стратегічного управління інноваційними процесами: регіональні та національні особливості]{Scientific Approaches ...

удк 336:332.146.2 (477.7)

DOI: 10.31359/2312-3427-2019-4-1-186

 

М.С. Михайлов, канд. екон. наук, викладач кафедри менеджменту

О.Ф. Сєнкевич, здобувач

В.О. Кім, аспірант

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Н.О. Прокопенко, здобувач

Ю.Ю. Кльоц, здобувач

Причорноморський науково-дослідний інститут економіки

та інновацій

 

НАУКОВІ ПІДХОДИ ЩОДО СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ: РЕГІОНАЛЬНІ

ТА НАЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ

 

 

Бібліографічний список.

 1. Чухно І. А. Роль інновацій в забезпеченні соціально-економічного розвитку регіону / І.А. Чухно // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 7. – С. 124–127
 2. Стреліна О.М. Інноваційний розвиток економіки України: проблеми та перспективи / О. М. Стреліна. // Ефективна економіка. - 2013. - № 7. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_7_13
 3. Козак Ю.Г.. Зовнішньоекономічна діяльність: підприємство-регіон [монографія]. / Ю.Г. Козак, Н.В. Притула, О.А. Єрмакова та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2016. – 240 с
 4. Antón M. Innovation management implementation: real cases in Castilya y León, Spain / M. Antón, A. Sandovar. – Режим доступу : http:// in3.dem.ist.utl.pt/downloads/cur2000/posters/pos059.pdf
 5. Дегтярьова І. О. Інструменти інноваційного розвитку регіону: зарубіжний та вітчизняний досвід застосування [Електронний ресурс] / І. О. Дегтярьова // Державне управління: теорія та практика : електрон. наук. фах. вид. – 2010. – № 1. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Dutp/2010_1/txts/10diovdz.pdf
 6. Regional Innovation Strategy for the South West region of Bulgaria. – Режим доступу : http://www.innovatingregions.org/download/RIS%20South%20West%20Bulgaria%20Executive%20Summa ry.pdf
 7. Workforce Innovation in Regional Economic Development Background. – Режим доступу :http://www.doleta.gov/wired/files/WIRED_overview.pdf
 8. Monterisi A. Regional innovation strategies: the Apulian experience and the role of ARTI / A. Monterisi. – Brussels, 7 October, 2009. – 18 p. – Режим доступу :http:// arti.puglia.it/fileadmin/user_files/download/OD_ Puglia_7oct09_ilo.pdf, с. 15.
 9. Архієреєв С.І. Взаємозв’язок розвитку регіональної інноваційної системи, інтерактивних інноваційних комплексів, та інноваційної інфраструктури. Приклад регіону Емілія-Романья[Електронний ресурс] / С.І. Архієреєв, І. О. Дерід // Вісн. СумДУ. – 2009. - № 1. – Режим доступу :http://visnyk.sumdu.edu.ua/arhiv/2009/Econom_1_09/09asipre.pdf
 10. Kokkonen E. Cooperation for Regional Innovation Promotion / E.Kokkonen – Riga, 25 October, 2007. – 12 p. – Режим доступу: http://www.vraa.gov.lv/uploads/documents/sadarbiba/ek_ riga_251007_ opening.pdf, с. 10
 11. Федулова Л. Концептуальні модель інноваційної стратегії України / Л. Федулова // Економіка і прогнозування. – 2012. – № 1. – С. 87-100., с. 24
 12. Скрипко Т.О. Інноваційний менеджмент: підручник / Т.О.Скрипко. – К.: Знання, 2011. – 423 с.
 13. Біла С. О. Інноваційні підходи до регіонального розвитку в Україні: аналіт. доп. / С.О. Біла, Я.А. Жаліло, О.В. Шевченко, В.І. Жук [та ін.] ; за ред. С.О. Білої. – К.: НІСД, 2011. – 80 с., с. 5
 14. Доценко О. Ю. Механізм інноваційного розвитку регіону / О.Ю. Доценко // Економічний вісник Національного гірничого університету. - 2012. - № 3. - С. 31-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evngu_2012_3_7.
 15. Ponomarova M.S. Managing changes and searching strategic solutions to develop agricultural enterprises // Вісник ХНАУ. Cерія “Економічні науки». 2017. № 3. C. 3 - 9.
 16. Ponomarova M.S. Тhe substantiation of strategic development of the agricultural enterprises under modern economic // Вісник ХНАУ. Cерія “Економічні науки». - 2017. - № 2. - C. 268-275.
 17. Кривенко Л.В. Формування інноваційної моделі розвитку України – запорука економічного зростання [Електронний ресурс] / Л.В. Кривенко, В.М. Милашенко // Вісник Української академії банківської справи. – 2011. – № 2 (31). – Режим доступу : http://lib.uabs.edu.ua/library/Visnik/Numbers/2_31_2011/31_01_04.pdf, с. 12
 18. Іртищева І.О. Інноваційне оновлення фінансово-економічного механізму реалізації децентралізованої моделі сталого розвитку територіальних громад / І.О. Іртищева, М.І. Стегней // Економіст. – 2015. – №  – С. 8-12.
 19. Іртищева І.О. Інновації – рушійна сила розвитку економіки ХХІ століття / І.О. Іртищева, О.М. Потапенко // Бізнес-навігатор. – 2011. – №1(22). – С. 64–71.
 20. Іртищева І.О. Регіональний інноваційний розвиток агропродовольчої сфери: сучасний стан та завдання управління століття / І.О. Іртищева // Регіональна економіка. – 2009. – №4. – С. 71-80.
 21. Гудзинський О.Д., Судомир С.М. Соціально-економічний розвиток макро- і мікро структур: соціально-інноваційний аспект // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія „Економічні науки”- 2017 - № 3. - С. 20.

 

   М.С. Михайлов, А.Ф. Сенкевич, В.А. Ким, Н.А. Прокопенко, Ю.Ю. Кльоц. Научные подходы к стратегическому управлению инновационными процессами: региональные и национальные особенности. Доказано, что инновационное развитие означает способность к восстановлению, гибкого функционирования, быстрой адаптации к изменениям, предпочтение научно-техническому прогрессу. Зарубежный опыт показал: устойчивое развитие региона, эффективная экономическая политика, поддержка конкурентоспособности предприятий зависят не столько от ресурсного потенциала, сколько от инноваций. Доказано, что экономическое развитие Украины в целом зависит от развития каждого региона. Одним из средством достижения этой цели является уровень применения инноваций, который для регионов является реальной возможностью честно конкурировать и выживать в сложных экономических условиях, сложившихся в результате многочисленных экономических кризисов. Формирование регионального инновационного почву должно основываться на развернутом анализе, то есть включать выявление и анализ потенциала региона для выявления конкурентных преимуществ.

   Ключевые слова: стратегическое управление, инновационная деятельность, инновационное развитие, региональное развитие, инновационная среда, региональное управление.

 

   Michailov, О. Syenkevych, V. Kim, N. Prokopenko, Y. Klots. Scientific Approaches to Strategic Management of Innovation Processes: Regional and National Features. The innovation development of the region indicates the possibility of the renewal, the flexible functioning, the quick adaptation to changes, the use of the scientific  and engineering progress.The foreign experience has shown the following: the constant development of the region , the efficient economical policy, the support of the enterprises competitiveness  depend   not only on the  resource potential  but on the innovations. Last years the tendency for the scientists  focuses  on the innovation management problems is increasing  due to the world economical tendencies  and the known regional problems of economy.

The economical development of the Ukraine  depends on each region development in whole. One of the way to achieve this goal is to  compete honestly and to live in  difficult economical conditions which are appeared due to  many economical crises. The formation of the region innovation basis should be based on the  expanded analysis. It includes the identification and the analysis of the region potential  for the competitive advantages identification.

It is clear that the region innovation development covers all industry branches and spheres of life. The suitable strategy must be developed. The state legislative  ways  to effect into the innovation activity development should be created like one of the priority directions of the region development. The  strategy of the region innovation development  is directed into the strategic important enterprises innovation activity stimulation.

On the base of the executed research it is clear that in conditions of the permanent crisis events  the innovation activity is the most efficient way  of their  overcoming. The efficiency of the regional management is the most important  due to the strategic  way  for the formation and the realization of the priorities of the region development on the base of the innovation which means the formation of the suitable strategies  and the efficient models  and their implementation.

Due to the results of the scientific sources summarizing the understanding of the region  innovation strategy development has been received. It  means the  system of the executed actions which are directed to achieve the  region innovation goals in the context of its mission,taking into account the  structure of the economy and the base potential of the economical increase in  conditions of external and internal limits.

   Key words: the strategic management,the innovation activity,the innovation development,the regional development,the innovation sphere,the regional management.

 

 
:  Анотація (завант.: 4)
Переглянути онлайн:  Анотація
 
Оновлено: 9-04-2020, 11:41