Крамаренко І. С. [Регіональна структура інвестиційного потенціалу: сучасний стан та концептуальні підходи]{Regional Investment Potential Structure: the Current Situation and Conceptual Approaches}

УДК 330.322.01

DOI: 10.31359/2312-3427-2019-4-1-154

 

І.С. Крамаренко, канд. екон. наук, доцент,

декан факультету права та соціально-освітніх технологій

ORCID: 0000-0002-0417-0918

irinamk86@gmail.com

Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Університету «Україна»

 

РЕГІОНАЛЬНА СТРУКТУРА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ:

СУЧАСНИЙ СТАН ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ

 

   У статті розкрито стан та концептуальні підходи розвитку регіональної структури інвестиційного потенціалу. Проаналізовано стан регіональної структури інвестиційного потенціалу. Здійснено аналіз впливу прямих іноземних інвестицій на валовий регіональний продукт. Обґрунтовано методичний підхід, за яким рівень використання інвестиційного потенціалу визначається як частка капітальних та іноземних інвестицій у структурі валового регіонального продукту порівняно з такою часткою на національному рівні.

   Ключові слова: інвестиції, інвестиційний потенціал, регіональна економіки, іноземні інвестиції, прямі іноземні інвестиції, валовий регіональний продукт

 

Бібліографічний список.

  1. Розмислов О.М. Сучасна інтерпретація механізму інвестиційної політики в регіонах в умовах економічної кризи. Економічний вісник Донбасу. №2 (36).С. 80-84
  2. Державна служба статистки України URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
  3. Іртищева І.О., Крамаренко І.С. Інвестиційна привабливість економіки: міжрегіональні асиметрії. Регіональна економіка. №2 (72).С.84-95
  4. Скоробогатова Н.Є., Потапова В.П. Роль інвестицій у формуванні економічного зростання України. URL::http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789 /24600/1/2018-12_1-05.pdf
  5. Макогін З.Я. Вплив ПІІ на економічне зростання регіонів України. Економіка та держава. № 5. С. 20-24
  6. Крамаренко І.С., Войт Д.С.,. Кравець Л.О. Ефективність використання інвестиційного потенціалу національної економіки у контексті впливу на економічне зростання. Вісник ХНАУ. №1. С.403-413.
  7. Рябуха М.С. Вплив інвестиційної діяльності на поліпшення інноваційного клімату в сільському господарстві / М.С. Рябуха // Вісник ХНАУ. № 5 / Харк. нац. аграр. ун-т. -Харків. - 2009. С.258-267.
  8. Крамаренко І.С., Іртищев О.С., Кльоц Ю.Ю., Кравець Л.О. Аналіз структурних трансформацій інвестиційного потенціалу: функціональний аспект. Вісник ХНАУ. №2. С.458-468
  9. Пономарьова М.С. Оcобливості розвитку підприємництва в Україні / М.С. Пономарьова // Підвищення конкурентоспроможності виробничого потенціалу сільського господарства в умовах сталого розвитку: матеріали всеукраїнської наук.-практ. конференції 4-5 квітня 2012 р. - Харків: ХНАУ, 2012. С 199 - 201. - 328 с.
  10. Іртищева І.О., Стегней М.І., Іщенко О.А., Бурцев О.В. Роль інфраструктурного забезпечення у формуванні регіональної промислової політики // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія „Економічні науки”- 2018 - № 3. - С. 153.

 

   Крамаренко И.С. Региональная структура инвестиционного потенциала: современное состояние и концептуальные подходы. В статье раскрыто состояние и концептуальные перспективы развития региональной структуры инвестиционного потенциала. Проанализировано состояние региональной структуры инвестиционного потенциала. Осуществлен анализ влияния прямых иностранных инвестиций на валовой региональный продукт. Обоснован методический подход, согласно которому уровень использования инвестиционного потенциала определяется как доля капитальных и иностранных инвестиций в структуре валового регионального продукта по сравнению со долей на национальном уровне.

   Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный потенциал, региональная экономики, иностранные инвестиции, прямые иностранные инвестиции, валовой региональный продукт

 

   Kramarenko I.S. Regional Investment Potential Structure: the Current Situation and Conceptual Approaches. The article describes the state and conceptual prospects of development of the regional structure of investment potential. The state of the regional structure of investment potential is analyzed. The impact of foreign direct investment on a gross regional product is analyzed. It is proved that the priority, from foreign investors, regions are: Dnipropetrovsk (9.3%), Kyiv (4%), Odesa (3.5%) and Lviv (3%) regions. However, in the period 2010-2017, some regions lost more than 25% of foreign investment as a result of the deteriorating investment climate in the country and certain regional factors: reduction of domestic markets, deterioration of infrastructure, reduction of labour, administrative and corruption barriers. The methodological approach is based on which the level of investment potential utilization is defined as the share of capital and foreign investments in the GRP structure compared to that share at the national level. Using this approach has made it possible to diagnose the degree of attraction of investment resources in the development of the economy of the regions, to determine their relative level of investment potential, which can be used to formulate regional investment policy. According to this methodology, the highest level of investment potential was found in some regions, including Kyiv and Kyiv region, Lviv, Dnipropetrovsk and Ivano-Frankivsk region.

   Keywords: investments, investment potential, regional economies, foreign investments, foreign direct investment, gross regional product.

 

 


:  Анотація (завант.: 5)
Переглянути онлайн:  Анотація
 
Оновлено: 9-04-2020, 11:34