Варданян А. А. [Основні засади державного регулювання інноваційного розвитку]{Basic principles of innovative development state regulation}

УДК 351.078:330.34.1

DOI: 10.31359/2312-3427-2019-4-1-141

 

А.А. Варданян, аспірант

Харківський національний аграрний університет ім. В.В Докучаєва

 

ОСНОВНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

 

   У статті досліджено основні теоретичні аспекти державного регулювання інноваційного розвитку в сучасних умовах господарювання, зокрема вивчено основні підходи щодо трактування понять «розвиток», «інновації» та «інноваційний розвиток» як економічних категорій. Проаналізовано основні засади державного регулювання інноваційного розвитку, а саме нормативно-правову базу, принципи та завдання державного управління інноваційного розвитку. Проведено порівняльний аналіз стратегічних пріоритетних напрямів інноваційної діяльності на 2003-2013 рр. та на 2011-2021 рр.

   Ключові слова: розвиток, інновації, інноваційний розвиток, державне управління, стратегічні пріоритетні напрями інноваційної діяльності.

 

Бібліографічний список.

 1. Кучерява З. Правове забезпечення інноваційного розвитку в Україні. Міністерство юстиції: веб-сайт. URL:http://old.minjust.gov.ua/13958
 2. Куклінова Т.В. Кредитне стимулювання розвитку малих та середніх підприємств в умовах кризових явищ.Вісник Хмельницького національного університету. 2010. № 4. URL:http://www.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum/Vchnu_ekon/2010_4_2/250–253.pdf(
 3. Дослідження систем управління: навч. посіб. / за ред. Е.М. Короткова. К.: Дека, 2000. 336 с.
 4. Комарков Д.В. Забезпечення економічної безпеки розвитку підприємства: дис. … канд.екон. наук :08.00.04 / Харків. нац. екон. ун-т ім. С.Кузнеця.Харків,2019. 257 с.
 5. Скворцов Д.І. Інновація, інноваційність та інноваційний розвиток з позиції економічної теорії. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2013. № 776. С. 309-314. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2013_776_47
 6. Бажал Ю.М. Економічна теорія технологічних змін: навч. посіб. К.: Заповіт, 1996. 240 с.
 7. Інноваційний розвиток підприємства:навч.посіб./ Микитюк П.П, Крисько Ж.Л., Овсянюк-Бердадіна О.Ф., Скочиляс С.М.Тернопіль: ПП «Принтер Інформ», 2015. 224 с.
 8. Управління інноваційною діяльністю в промисловості: сутність, особливості розвитку, шляхи удосконалювання: монографія / Бурєнніков Ю.Ю., Поліщук Н.В., ЯрмоленкоВ.О.Вінниця : ВНТУ, 2011. 184 с.
 9. Про інноваційну діяльність: Закон України від 04.07.2002 р. № 40-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15
 10. Drucker, Peter F. InnovationandEntrepreneurship: PracticeandPrinciples. NewYork: HarperandRowPublishers, 1985.
 11. Портер М.Э. Конкуренция. М.: ИздательствоДом “Вильямс”, 2005. 608 с.
 12. Федулова Л.І. Інноваційна економіка: підручник. К.: Либідь, 2006. 480 с.
 13. Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи: навч. посібн. Суми: Університетська книга, 2003. 278 с.
 14. Рошка М.С., Веремейчик О.Ф. Інноваційний розвиток торговельного підприємства: поняття та вибір напряму. Європейський вектор економічного розвитку. 2010. № 2 (9). С. 183–190.
 15. Воронкова А.Е., Погорєлов Ю.С. Потенціал підприємства як основа його довгострокового розвитку. Актуальні проблеми економіки. 2009. № 4. С. 77–84.
 16. Антонюк Л.Л., Поручник А.М., Савчук В.С. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації: монографія. К.: КНЕУ, 2003. 394 с.
 17. Полегенька М.А. Етимологія терміну "інновації" як економічної категорії. Агросвіт. 2016. № 21. С. 57–61.
 18. Онікієнко В.В.,ЄмельяненкоЛ.М., ТеронІ.В. Інноваційна парадигма соціально-економічного розвитку України.К. : РВПС НАН України, 2006. 480 с. 
 19. Інноваційна праця: діагностика проблем, важелі активізації : монографія / за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. М.В. Семикіної. Черкаси : ТОВ «МАКЛАУТ», 2012. 320 с.
 1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996р. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
 2. Про пріоритетні напрями розвитку інноваційної діяльності в Україні:Закон України від 08.09.2011р. № 3715-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3715-17
 3. Концепцію науково-технологічного та інноваційного розвитку України: Постанова Верховної Ради України від 13.07.1999р. № 916-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/916-14
 4. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: навч. посібн. К.: ЦУЛ, 2009. 472 с.
 5. Коротич А.А. Державне регулювання інвестиційно-інноваційної діяльності. Теорія та практика державного управління. 2012. Вип. 2. С.289–296.
 6. Дашковська І.Б. Деякі аспекти державного регулювання інноваційної діяльності в Україні. Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". 2011. № 698. С. 35–40.
 7. Інноваційний розвиток української науки. Видавництво Логос Україна: веб-сайт. URL: http://logos-ukraine.com.ua/project/index.php?project =nued3&load=inovatsiyniy_rozvutok_ukraine.html (дата звернення:

 

   А.А. Варданян. Основные принципы государственного регулирования инновационного развития. В статье исследованы основные теоретические аспекты государственного регулирования инновационного развития в современных условиях хозяйствования, в частности изучены основные подходы к трактовке понятий «развитие», «инновации» и «инновационное развитие» как экономических категорий. Проанализированы основные принципы государственного регулирования инновационного развития, а именно нормативно-правовую базу, принципы и задачи государственного управления инновационного развития. Проведен сравнительный анализ стратегических приоритетных направлений инновационной деятельности на 2003-2013 гг. и на 2011-2021 гг.

   Ключевые слова: развитие, инновации, инновационное развитие, государственно еуправление, стратегические приоритетные направления инновационной деятельности.

 

   A.A. Vardanian. Basic principles of innovative development state regulation. The basic theoretical aspects of the innovative development state regulation under modern economic conditions have been researched in the article. In particular, the basic approaches to the interpretation of the concepts “development”, “innovation” and “innovative development” as economic categories have been examined. It has been established that there are three main approaches to the interpretation of the concept “development” as an economic category. They are the following: a process, a set of changes and a result. There are also several approaches to defining the concept of “innovation”. It is considered to be a complex (“diffusive”) phenomenon, a process, an instrument, a commercial solution or product as well as qualitative changes. The author proposes the following definition of the examined concept: the innovative development is a continuous process of introducing qualitative changes by creating, applying and distribution the innovations in the form of new competitive technologies, production and services.

The basic principles of the innovative development state regulation, namely the normative and legal base, the principles and tasks of the innovative development state regulation have been analyzed.

The comparative analysis of the strategic priority directions of the innovative activity for the period of 2003-2013 and 2011-2021 has been conducted. It has been found out that the strategic priority directions in 2011–2021 turned to be the same as those in 2003–2013. A peculiarity of modern strategic directions is the shift of the priorities from the economic activity to the human potential and the environment, which seems to be logical since in recent years the whole world community has been dealing with the problems of sustainable development, food and environmental security.

The conclusion has been made that the approval of an innovative model of the national economy development will ensure its competitiveness and the way to the sustainable development. Therefore the transition to an innovative model of the national economy development is gradually becoming an imperative of the state policy. First and foremost it is the establishment of the effective legal regulation of the relations in the sphere of the innovations.

   Key words: development, innovations, innovative development, state regulation, strategic priority directions of innovative activity

 

 


:  Анотація (завант.: 3)
Переглянути онлайн:  Анотація
 
Оновлено: 9-04-2020, 11:31