Пономарьова М. С.,Мещеряков В. Є.,Романова Т. А. [Оцінка можливостей та визначення напрямів підвищення економічної ефективності виробництва продукції рослинництва]

УДК 338.43 : 330.1

DOI: 10.31359/2312-3427-2019-4-1-109

 

М.С. Пономарьова, канд. екон. наук, доцент

e-mail: univerms@ukr.net

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8463-821X

В.Є. Мещеряков, канд. екон. наук, доцент

vmeshch@yandex.com

https://orcid.org/0000-0002-4709-5436

Т.А. Романова, канд. с.-г. наук, доцент

at_romanova@ukr.net

ORCID: https://orcid.org/0000–0001–5179–8241

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

 

ОЦІНКА МОЖЛИВОСТЕЙ ТА ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА

 

   Сільське господарство завжди асоціювалося з високим рівнем невизначеності і ризику, навіть з урахуванням останніх наукових, технічних і технологічних досягнень людства в цій спрямованості. Особливо це стосується рослинницької галузі, результативність якої залежить від великої кількості факторів як внутрішнього середовища так і зовнішнього, а саме факторів пов'язаних з локалізацією підприємства, так званих регіональних характеристик, а для нівелювання негативних наслідків цих факторів або зменшення їх впливу на майбутній результат необхідно значне вливання коштів. Мета економічного розвитку полягає в підвищенні конкурентоспроможності вітчизняного виробництва за рахунок зниження показників його ресурсо- та енергоємності; підвищенні технологічного рівня промисловості і націлені її на задоволення внутрішніх потреб; побудові якісно нової - інноваційної - економіки.

   Ключові слова: продукція рослинництва, економічне зростання, ефективність виробництва, управління витратами, стратегія розвитку.

 

Бібліографічний список.

 1. Череп А. Ефективність як економічна категорія [Електронний ресурс] / А. Череп, Є. Стрілець // Ефективна економіка. – 2013. – № 1. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1727.
 2. Харченко В.А. Економічна сутність ефекту і ефективності виробництва / В.А. Харченко // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: зб. наук. праць. – Маріуполь: Вега-Принт, 2009. – С. 312-315.
 3. Чорна М.В. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємств: Ч45 монографія / М.В. Чорна, С.В. Глухова. – Харків: ХДУХТ, 2012. – 210с
 4. Рябуха М.С. Конкуренція як категорія ринкових відносин і конкурентоспроможність як предмет наукових досліджень. Вісник ХНАУ. Cерія «Економічні науки». 2007. № 6. С. 96–100
 5. Пономарьова М.С. Аналіз ефективності виробництва сільськогосподарських підприємств / М.С. Пономарьова, Н.Ю. Муха // Вісник ХНАУ. Cерія “Економічні науки». - 2012. - № 6. С. 123 - 129. – 299 с.
 6. Рослинництво: Підручник / В.В. Базалій, О.І. Зінченко, Ю.О. Лавриненко, В.Н. Салатенкої С.В. Коковіхін, Є.О. Домарацький. Херсон: Грінь Д.С., 2015. - 520 с.
 7. Пономарьова М. С. Бізнес-планування сільськогосподарських підприємств // Агробізнес: проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку: [Кол. Монографія] / За ред. Г.Є. Жуйкова, Я.В. Сухій, В.С. Ніценка. Книга 2. Одеса: ТОВ «Лерадрук», 2012. С. 31 - 75, 647 - 655. - 656 с.
 8. Витрати на виробництво продукції сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
 9. Стратегія інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в умовах глобалізаційних викликів. [Електронний ресурс] // Комітет з питань науки і освіти. - Режим доступу: http://kno.rada.gov.ua/komosviti/control/uk/publish/article?art_id=47920&cat_id=460 17.
 10. Яровий Г.І. Економічна та енергетична ефективність вирощування капусти цвітної за різних способів живлення при краплинному зрошенні / Г.Я. Яровий [та ін.] // Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки» : зб. наук. пр. / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків : ХНАУ, 2019. – №3. – С. 285-299.
 11. Гудзинський О.Д., Судомир С.М. Соціально-економічний розвиток макро- і мікро структур: соціально-інноваційний аспект // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія „Економічні науки”- 2017 - № 3. - С. 20
 12. Судомир C.М. Формування результативної системи управління ризиками соціально-економічних систем // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія „Економічні науки”- 2018 - № 1. - С. 149.

 

   Пономарёва М.С., Мещеряков В.Е., Романова Т.А. Оценка возможностей и определение направлений повышения экономической эффективности производства продукции растениеводства. Сельское хозяйство всегда ассоциировалось с высоким уровнем неопределенности и риска, даже с учетом последних научных, технических и технологических достижений человечества в этой направленности. В особенности это касается растениеводческой отрасли, результативность которой зависит от большого количества факторов как внутренней среды так и внешнего, а именно факторов связанных с локализацией предприятия, так называемых региональных характеристик, а для нивелирования негативных последствий этих факторов или уменьшения их влияния на будущий результат необходимо значительное вливание средств.

   Ключевые слова: продукция растениеводства, экономический рост, эффективность производства, управление затратами, стратегия развития.

 

   Ponomarova M.S., Meshcheryakov V.E., Romanova T.A. Assessment of opportunities and determination of directions of increase of economic efficiency of production of crop production. Agriculture has always been associated with a high level of uncertainty and risk, even taking into account the latest scientific, technical and technological assets of mankind in this area. This is especially true of the crop industry, whose performance depends on a large number of factors as an internal environment (the technical support of the enterprise, the production technologies it uses, the quality of production stocks such as mineral fertilizers, herbicides, insecticides and fungicides, agricultural seeds, and even species used fuel) and external, namely factors related to the localization of the enterprise, the so-called regional characteristics (climate, soil, level of lawn) enosti groundwater, etc.) and for leveling the negative effects of these factors or reduce their impact on future results required significant infusion of funds. The purpose of economic development is to increase the competitiveness of domestic production by reducing the indicators of its resource and energy intensity; raising the technological level of the industry and aiming at meeting internal needs; building a qualitatively new - innovative - economy, etc. It is substantiated that efficiency is not inherent in any interaction, but only purposeful, it is expedient to define the efficiency of innovative activity of the enterprise as an achievement of the maximum possible result arising on interconnected and interdependent micro-, meso-, macro-, mega- and meta-systems. hierarchy. That is why, in the course of entrepreneurial activity, every company tries to maximize its profit and minimize costs.

The public investment policy should ensure the concentration of investment resources and direct them to strategic goals, which will be a significant impetus for the revival of the national economy, will contribute to the renewal of fixed assets of enterprises, the elimination of their critical deterioration and technological modernization of production.

   Keywords: crop production, economic growth, production efficiency, cost management, development strategy.

 

 


:  Анотація (завант.: 13)
Переглянути онлайн:  Анотація
 
Оновлено: 9-04-2020, 11:22