Гордополов В. Ю.[Організаційне забезпечення бухгалтерського обліку толінгових операцій як специфічного об’єкту зовнішньоекономічної діяльності]{Organizational support of accounting for tolling transactions as a specific object of foreign economic ...

УДК 657:338.3

DOI: 10.31359/2312-3427-2018-4-113

 

В.Ю. Гордополов, канд. екон. наук, доцент

Київський національний торговельно-економічний університет

 

ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТОЛІНГОВИХ

ОПЕРАЦІЙ ЯК СПЕЦИФІЧНОГО ОБ’ЄКТУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

В процесі дослідження обґрунтовано необхідність формування комплексної класифікації толінгових операцій для цілей облікового відображення. Аналіз та систематизація напрацьованих вченими підходів щодо визначення класифікаційних ознак поділу толінгових операцій, а також вимог чинного законодавства дозволило сформувати комплексну класифікацію даних операцій та визначити ключові класифікаційні ознаки для цілей бухгалтерського обліку. За класифікаційними ознаками поділу толінгових операцій, зокрема, залежно від суб’єктів участі; за формою розрахунку; за територіально-державними позиціями замовника і виконавця; за рівнем самостійності виконавця; за сировинною базою; за складом сировинної бази; за часовим проміжком провадження та за територією реалізації продуктів переробки, здійснено моделювання їх облікового відображення та ідентифіковано облікові розбіжності відображення даних господарських операцій в системі бухгалтерського обліку. За класифікаційними ознаками поділу толінгових операцій, моделювання за якими здійснено не було, зокрема, за видами давальницької сировини; за сферою національної економіки; за видами робіт; за періодичністю здійснення; за технологічним процесом та за місцем у діяльності підприємства, конкретизовано вплив видів даних операцій на їх облікове відображення з позицій замовника та виконавця.

Ключові слова: бухгалтерський облік, зовнішньо-економічна діяльність, толінг, толінгові операції, облікове відображення.

 

Бібліографічний список:

  1. Блохин Ю.П., Панфилов Е.А. Классификация и кодирование технико-экономической информации. – М.: Знание, 1975. – 64 с.
  2. Богомазова К.К. Сутність операцій з давальницькою сировиною та їх значення // Ефективна економіка. – 2013. – № 7. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2182.
  3. Генеза ринкової економіки (політекономія, мікроекономіка, макроекономіка, економічний аналіз, економіка підприємства, менеджмент, маркетинг, фінанси, банки, інвестиції, біржова діяльність): Терміни, поняття, персоналії / Укладачі: В.С.Іфтемічук, В.А. Григор‘єв, М.І. Маниліч, Г.Д. Шутак; за наук. ред. Г.І. Башнянина і В.С. Іфтемічука. – К.: Магнолія плюс, 2004. – 688 с.
  4. ГордієцьВ.В., Римарева Л.М. Теоретико-методологічні засади реалізації толінгових операцій в Україні в сучасних умовах. Тези доповідей Інтернет-конференції [«Україна Наукова. Економіка»], (2014). – URL: http://int-konf.org/.
  5. Коць І.І. Двопозиційна типологія толінгових операцій на підприємствах // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер.: Економіка. – 2016. – Вип. 1 (1). – С. 227-232.
  6. Коць І.І. Управління толінговими операціями на підприємствах : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. – Львів, 2017. – 269 с.
  7. Митний кодекс України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4495-17.
  8. Партин Г.О., Горбач О.А. Толінг як форма залучення обігового капіталу. Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.7. – С. 243-248.
  9. Податковий кодекс України. URL: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/2755-17

 

В.Ю. Гордополов. Организационное обеспечение бухгалтерского учета толлинговых операций как специфического объекта внешнеэкономической деятельности. В части исследования вопросов организационного обеспечения бухгалтерского учета толлинговых операций как специфического объекта внешнеэкономической деятельности, обоснована необходимость формирования комплексной классификации толлинговых операций для целей учетного отображения. Анализ и систематизация наработанных, отечественными и зарубежными исследователями, подходов к определению классификационных признаков разделения толлинговых операций, а также требований действующего законодательства позволило сформировать комплексную классификацию данных операций и определить ключевые классификационные признаки для целей бухгалтерского учета. По классификационным признакам разделения толлинговых операций, в частности, в зависимости от субъектов участия; по форме расчета; по территориально-государственными позициями заказчика и исполнителя; по уровню самостоятельности исполнителя; за сырьевой базой; по составу сырьевой базы; по временным промежуткам производства и по территории реализации продуктов переработки, осуществлено моделирование их учетного отображения и идентифицировано учетные разногласия отображения данных хозяйственных операций в системе бухгалтерского учета. По классификационным признакам разделения толлинговых операций, моделирование по которым осуществлено не было, в частности, по видам давальческого сырья; по сфере национальной экономики; по видам работ; по периодичности осуществления; за технологическим процессом и по месту в деятельности предприятия, конкретизированы влияние видов данных операций на их учетное отражение с позиций заказчика и исполнителя.

Ключевые слова: бухгалтерский учет, внешнеэкономическая деятельность, толлинг, толлинговые операции, учетное отражение.

 

Gordopolov V. Organizational support of accounting for tolling transactions as a specific object of foreign economic activity. In the part of the study of the organizational support of accounting for tolling transactions as a specific object of foreign economic activity, the necessity of forming a comprehensive classification of tolling transactions for the purposes of accounting reflection is substantiated. The analysis and systematization of studied by domestic and foreign researchers, approaches to determining the classification characteristics of the division of tolling transactions, as well as the requirements of the current legislation, allowed to form a comprehensive classification of these transactions and to identify key classification characteristics for accounting purposes. According to the classification features for the division of tolling transactions, in particular, depending on the subjects of participation; the form of calculation; the territorial and state positions of the customer and the performer; the level of independence of the performer; the raw material base; the composition of the raw material base; the time interval of the processing and the territory of the sale of products of processing, the modeling of their accounting reflection was carried and the accounting differences of the representation of the mentioned business transactions in the accounting system were identified. According to the classification features of the division of tolling transactions, modeling on which there was not carried, in particular, according to the types of tolling raw materials; the sphere of the national economy; type of activities; periodicity of implementation; the technological process and place in the activity of the enterprise, the influence of the kinds of these transactions on their accounting reflection from the standpoint of the customer and the performer is specified.

Key words: accounting, foreign-economic activity, tolling, tolling transactions, accounting reflection.

 

 

 

 
:  Анотація (завант.: 13)
Переглянути онлайн:  Анотація
 
Оновлено: 10-06-2019, 17:34